Цени първоначална регистрация на компании, сдружения и др.

По тарифата на БТПП в сила от 01.11.2019 г.
Чл. 1. За първоначално вписване в Единния търговски регистър на БТПП, извършване на промени и актуализация на вписаните обстоятелства, заличаване на регистрация и за издаване на удостоверения и справки, въз основа на данните от регистъра, се събира цена на услугата, както следва:

Цените са в лева без ДДС    
No вид на услугата еднолични търговци юридически лица
1. Еднократен членски внос за първоначално вписване в регистъра. до 24 часа - 20.00
до 12 часа - 24.80
до 1 час - 27.20    
до 24 часа - 150.00
до 12 часа - 186.00
до 1 час - 204.00    
7. Регистрация на организации с хуманитарна цел или на кооперации или фирми на инвалиди – без заплащане
8. Еднократен членски внос за регистрация на:
а) клон на българско лице; до 24 часа - 10.00
до 12 часа - 12.40
до 1 час - 13.60    
до 24 часа - 100.00
до 12 часа - 124.00
до 1 час - 136.00    
б) клон на чуждестранно лице; до 24 часа - 50.00
до 12 часа - 62.00
до 1 час - 68.00    
до 24 часа - 150.00
до 12 часа - 186.00
до 1 час - 204.00    
12. Регистрация на гражданско дружество. до 24 часа - 50.00
до 12 часа - 62.00
до 1 час - 68.00    
13. За изготвяне на луксозно удостоверение за регистрация. Към сумата за регистрация се заплаща допълнително:
до 24 часа - 12.00
до 12 часа -14.88
до 1 час -16.32    
14. При подаване на документи за регистрация или за промени в обстоятелствата по електронен път, подписани с електронен подпис, се ползва 20% отстъпка – намаление от цената
ЗАБЕЛЕЖКА:
  1. Регистрацията и промените се извършват в рамките на 24 часа. За експресни услуги, към стойността на услугата се заплаща допълнително: 20% при предоставяне на услугата до 12 часа; 30% при предоставяне на услугата до 1 час.;
  2. При извършване на промени или допълнително вписване на повече от едно обстоятелство, експресна цена се събира само върху стойността на обстоятелството, за което е предвидена най-висока цена.
  3. Преките членове на БТПП, избрали минимален, стандартен или разширен пакет от услуги и платили годишен членски внос за съответната година, имат право на 1 брой актуализация на регистрирани обстоятелства (1 заявление) годишно при заплащане на цена с 20% отстъпка от цената, предвидена по настоящата Тарифа.