РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА БТПП / REGISTRATION CARD FOR THE INFORMATION SYSTEM OF BCCI

ОСНОВНИ ДАННИ / MAIN DATA

* ПЪЛНО ИМЕ НА СУБЕКТ / FULL NAME OF THE LEGAL ENTITY
(БГ/BG)
(ЛАТ/ LAT)
КРАТКО ИМЕ / SHORT NAME
(БГ/BG)
(ЛАТ/ LAT)
* ПРАВНА ФОРМА / LEGAL FORM
* ЕИК/БУЛСТАТ / UIC/BULSTAT
РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС / VAT REGISTRATION;
СЕРТИФИЦИРАН ПО ИСО И/ИЛИ ДРУГИ СТАНДАРТИ / CERTIFIED FOR ISO AND/OR OTHER STANDARDS
ПРИТЕЖАВА ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС / HAS DIGITAL SIGNATURE
РЕГИСТРАЦИЯ В GS1 / GS1 REGISTRATION
ПРЯК ЧЛЕН НА БТПП / DIRECT MEMBER OF BCCI
ЧЛЕН НА РЕГИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА/КАМАРА / MEMBER OF REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

ЧЛЕНСТВО В БРАНШОВА/И ОРГАНИЗАЦИЯ/И / MEMBERSHIP IN SECTORIAL ORGANIZATION/S
ПРАВНА РЕГИСТРАЦИЯ / LEGAL REGISTRATION

РЕГИСТРИРАН ИЛИ ПРЕРЕГИСТРИРАН В АВ / REGISTERED OR RE-REGISTERED IN THE REGISTRY AGENCY
РЕГИСТРИРАН В СЪД / REGISTERED IN COURT
РЕГИСТРИРАН ЧРЕЗ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ / REGISTERED BY OTHER LEGAL ACT
ТЪРГОВЕЦЪТ Е ПРАВОПРИЕМНИК НА / THE TRADER IS SUCCESSOR OF:

* АДРЕС ПО СЕДАЛИЩЕ / REGISTERED OFFICE

ОБЛАСТ / REGION
ОБЩИНА / MUNICIPALITY
НАСЕЛЕНО МЯСТО /TOWN/CITY
ПОЩЕНСКИ КОД / POST CODE
РАЙОН / DISTRICT
АДРЕС / ADDRESS
СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН / BUSINESS PHONE
СЛУЖЕБЕН ФАКС / BUSINESS FAX
СЛУЖЕБНА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА / BUSINESS E-MAIL
ИНТЕРНЕТ САЙТ / WEBSITE

БИЗНЕС АДРЕС / BUSINESS ADDRESS

ОБЛАСТ / REGION
ОБЩИНА / MUNICIPALITY
НАСЕЛЕНО МЯСТО /TOWN/CITY
ПОЩЕНСКИ КОД / POST CODE
РАЙОН / DISTRICT
АДРЕС / ADDRESS
СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН / BUSINESS PHONE
СЛУЖЕБЕН ФАКС / BUSINESS FAX
СЛУЖЕБНА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА / BUSINESS E-MAIL
ИНТЕРНЕТ САЙТ / WEBSITE

* ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОР ПО ОСНОВНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ПО КИД / ECONOMIC SECTOR OF THE MAIN SUBJECT OF ACTIVITY AS PER THE CLASSIFICATION OF ECONOMIC ACTIVITIES (NACE)

КОД КИД / NACE CODEОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА – ТЕКСТОВО / TEXT DESCRIPTION OF THE ACTIVITY


* ДЕЙНОСТИ ЗА БИЗНЕС КОНТАКТИ / ACTIVITIES FOR BUSINESS CONTACTS

СФЕРА НА ДЕЙНОСТ / FIELD OF ACTIVITY
производство / production търговия / trade услуги / services
* БИЗНЕС ДЕЙНОСТ ПО КОД КИД / BUSINESS ACTIVITY NACE CODEОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА – ТЕКСТОВО / TEXT DESCRIPTION OF THE ACTIVITY


* ПРЕДСТАВИТЕЛИ / REPRESENTATIVES

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО РЕГИСТРАЦИЯ / REPRESENTATIVES ACCORDING TO REGISTRATION
* ИМЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ / NAME OF THE REPRESENTATIVEДЛЪЖНОСТ / POSITION


За повече представители, моля приложете списък. / In case of more representatives, please enclose a list.

УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ / AUTHORIZED REPRESENTATIVES

ИМЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ / NAME OF THE REPRESENTATIVEДЛЪЖНОСТ / POSITION

За повече представители, моля приложете списък. / In case of more representatives, please enclose a list.

СОБСТВЕНОСТ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ / OWNERSHIP AND SHARE PARTICIPATION

* ВИД НА СОБСТВЕНОСТТА / TYPE OF PROPERTY българска / Bulgarian смесена / mixed чужда / foreign
ДЪРЖАВА/И (при дялово участие и на чужд. лица) / COUNTRY (in case of share participation of foreign persons) ДЯЛ В % / SHARE in %
ДЪРЖАВА/И (при дялово участие и на чужд. лица) / COUNTRY (in case of share participation of foreign persons) ДЯЛ В % / SHARE in %
ДЪРЖАВА/И (при дялово участие и на чужд. лица) / COUNTRY (in case of share participation of foreign persons) ДЯЛ В % / SHARE in %
СЪДРУЖНИЦИ / PARTNERS
ИМЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ / NAME OF THE REPRESENTATIVE ДЯЛОВЕ В % / SHARES IN %


За повече съдружници, моля приложете списък. / In case of more partners, please enclose a list.

ИКОНОМИЧЕСКИ ИНДИКАТОРИ / ECONOMIC INDICATORS

КАПИТАЛ / CAPITAL
БРОЙ заети лица / NUMBER of employees
по трудов договор / with employment contract
на граждански договор / with part-time employment contract
самоосигуряващи се /self-insured
* БАНКОВИ СМЕТКИ / BANK ACCOUNTS
БАНКОВ КОД / BANK CODE НОМЕР НА СМЕТКА / ACCOUNT NUMBER БАНКА / BANK ВАЛУТА / CURRENCY


ЛИЦЕНЗИ / РАЗРЕШЕНИЯ / LICENSES / PERMITS

ЛИЦЕНЗ № / LICENSE №
ДЕЙНОСТ / ACTIVITY
ВАЛИДНОСТ / VALID UNTIL
За повече лицензи, моля приложете списък. / In case of more licenses, please enclose a list.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ / TRADEMARKS

NO. НА РЕГИСТРАЦИЯ / No. OF REGISTRATION ДАТА / DATE
или NO. НА ЗАЯВКА / or No. OF APPLICATION ДАТА / DATE
ВАЛИДНОСТ / VALID UNTIL
За повече търговски марки, моля приложете списък. / In case of more trademarks, please enclose a list.

УЧАСТИЕ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА / PARTICIPATION IN OTHER COMPANIES

ПЪЛНО ИМЕ НА СУБЕКТ / FULL NAME OF THE LEGAL ENTITY
(БГ/BG)
(ЛАТ/ENG)
ЕИК/БУЛСТАТ / UIC/BULSTAT ДЪРЖАВА / COUNTRY
ОБЛАСТ / REGION ОБЩИНА / MUNICIPALITY
НАСЕЛЕНО МЯСТО /TOWN/CITY ПОЩЕНСКИ КОД / POST CODE
РАЙОН / DISTRICT
АДРЕС / ADDRESS
СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН / BUSINESS PHONE
СЛУЖЕБЕН ФАКС / BUSINESS FAX
СЛУЖЕБНА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА / BUSINESS E-MAIL
ИНТЕРНЕТ САЙТ / WEBSITE
ВНОС-ИЗНОС НА СТОКИ / IMPORT-EXPORT OF GOODS

ВНОС/IMPORT:
ВИД СТОКИ / TYPE OF GOODS
МИТНИЧЕСКИ КОД / TARIFF CODE
ДЪРЖАВИ ПО ВНОСА / IMPORT FROM COUNTRIES:
ИЗНОС / EXPORT:
ВИД СТОКИ / TYPE OF GOODS
МИТНИЧЕСКИ КОД / TARIFF CODE
ДЪРЖАВИ ПО ИЗНОСА / EXPORT TO COUNTRIES:

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ / FINANCIAL INDICATORS

ДАННИ ОТ БАЛАНСА (хил. лв.) / BALANCE SHEET DATA (thousand BGN)
СУМА НА АКТИВА / ASSETS - 2022 г. 2023 г.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ / EQUITY - 2022 г. 2023 г.
ПЕЧАЛБА / PROFIT - 2022 г. 2023 г.
ЗАГУБА / LOSS - 2022 г. 2023 г.
КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ / SHORT-TERM RECEIVABLES - 2022 г. 2023 г.
ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ / LONG-TERM LIABILITIES - 2022 г. 2023 г.
КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ / SHORT-TERM LIABILITIES - 2022 г. 2023 г.
ДАННИ ОТ ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ (хил. лв.) / PROFIT AND LOSS ACCOUNT DATA (thousand BGN)
НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ / NET SALES REVENUE - 2022 г. 2023 г.
ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА / OPERATING INCOME - 2022 г. 2023 г.
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА / OPERATING EXPENDITURE - 2022 г. 2023 г.
РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ / TAX EXPENDITURE - 2022 г. 2023 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ:

Долуподписаният,* законен представител / упълномощен представител на * ЕИК/БУЛСТАТ *

I.ДЕКЛАРИРАМ следното:
1. Данните, включени в регистрационната карта на представляваното от мен лице са верни и актуални.
2. Вписаните в регистрационната карта телефон/и, вкл. мобилен/лни, електронен/нни /e-mail/ адрес/и и уебсайт са фирмени данни за контакт и не представляват лични данни по смисъла на Общия Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679.
3. Представляваното от мен лице приема Устава на БТПП, Кодекса по етика в стопанската дейност на БТПП в отношенията с търговските партньори, ще е лоялно към БТПП и няма да уронва нейния авторитет; системните и груби нарушения
на тези задължения е основание за прекратяване на членството.

II. За получаване от БТПП на нейния информационен бюлетин, на маркетингови и други съобщения, заявявам изрично съгласие, чрез
маркиране на полето:

III. Информация на БТПП относно администрираните от нея лични данни на асоциираните членове, във връзка с изискванията на Общия Регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 („Регламент/а/ът“):

• БТПП е предприела всички необходими действия и мерки за защитата на личните данни, които събира и обработва, в съответствие с изискванията на Регламента. Можете да се запознаете с Декларацията на БТПП за поверителност, публикувана на Интернет сайта https://www.bcci.bg/, или на хартиен носител, предоставяна от служители на дирекция “Търговски регистър и членство” при БТПП.
• Личните данни, включени в регистрационната карта за членство (асоциирано и пряко) се обработват на основание изпълнението на заявено и установено членствено правоотношение, по което субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди заявяване и установяване на членствено правоотношение (съгласно чл. 6, пар. 1, б. “б“ от Регламента), както и за целите на легитимните си интереси (съгласно чл. 6, пар. 1, б. “е“ от Регламента).
• БТПП администрира данните (вкл. личните данни), включени в регистрационната карта, във връзка с правата и задълженията на асоциирания/прекия член по чл. 16, ал. 2 и чл. 17 от Устава на БТПП, както и във връзка с услугите, които този член ще ползва от БТПП, вкл. услугите по издаване и заверка на документи, които са му необходими за удостоверяване на обстоятелства, свързани с осъществяваната от него стопанска дейност (сертификати за произход на стоки, експортни фактури, други търговски документи, АТА карнети), осъществяване на бизнес-контакти; издаване на сертификат с данни от Единния търговски регистър на БТПП (в който случай асоциираният/прекият член изрично заявява какви данни, вкл. и лични данни, желае да бъдат включени в документа) и др.
• За гарантиране на точността и актуалността на данните, вкл. и на личните данни, администрирани от БТПП, освен прилагане на вътрешни механизми, БТПП изисква и очаква съдействие от всеки член да подава своевременна информация за настъпили промени в данните по предоставената регистрационна карта. Освен вътрешни механизми за актуалност на данните на асоциираните/преките членове, БТПП прилага и политики/процедури за защита на личните данни, в зависимост от основанието за тяхното администриране.
• БТПП съхранява предоставените от асоциирания/прекия член данни (вкл. и лични данни) до прекратяване на членството – пряко и/или асоциирано. Прекратяването на пряко членство не води автоматично до прекратяване на асоциираното членство в БТПП.
DECLARATION:

I, the undersigned,* , legal representative / authorized representative of * *UIC/BULSTAT

I. DECLARE the following:
1. The data of the entity represented by me included in this Registration Card are true and correct.
2. The telephone/s, including mobile phone/s, email/s and website included in this Registration Card are corporate contact details and do not constitute personal data within the meaning of the General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679.
3. The entity represented by me accepts BCCI’s Articles of Association, BCCI’s Code of Ethics in the Business Activity in the relations with its business partners, will be loyal to BCCI and will not undermine its authority; systematic and gross violations of these obligations will be considered grounds for termination of the membership.

II. I expressly give my consent to receive from BCCI its information bulletin, marketing and other
messages, by checking the field:

III. Information from BCCI regarding the administered personal data of the associated members in relation to the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 (“the Regulation”).

• BCCI has undertaken all necessary actions and measures for the protection of the personal data it collects and processes in compliance with the requirements of the Regulation. You can get acquainted with the Privacy Statement of BCCI, published on its website: https://www.bcci.bg/, or available on paper, provided by the employees of the “Trade Register and Membership” Directorate at BCCI. • The personal data included in the Registration Card for membership (associated and direct) are processed on the grounds of performance of a requested and established membership relationship to which the data subject is a party, or in order to take steps at the request of the data subject prior to requesting and entering into a membership relationship (pursuant to Art. 6, para 1, letter “b” of the Regulation), and for the purposes of its legitimate interests (pursuant to Art. 6, para 1, letter “f” of the Regulation).

• BCCI administers the data (including personal data) included in this Registration Card in relation to the rights and obligations of the associated/direct member under Art. 16, para 2 and Art. 17 of BCCI’s Articles of Association, and in relation to the services which the member will use from BCCI, including services for the issuance and validation of documents which the member needs to certify the circumstances related to its business activity (Certificates of Origin of goods, export invoices, other commercial documents, ATA Carnets), the establishment of business contacts; the issuance of certificate with data from the Unified Trade Register of BCCI (in this case the associated/direct member expressly states what data, including personal data, to be included in the document), etc.

• To guarantee the preciseness and actuality of the data, including of the personal data administered by BCCI, in addition to applying internal mechanisms, BCCI requires and expects assistance from each member to inform it in due course about changes made in the data included in the submitted
Registration Card. In addition to internal mechanisms for actuality of the data of the associated/direct members, BCCI also applies policies/procedures for protection of the personal data, depending on the grounds for their administration.

• BCCI stores the data (including personal data) provided by the associated/direct member until termination of the membership – direct and/or associated. Termination of the direct membership does not automatically lead to termination of the associated membership in BCCI.ПОДПИС/SIGNATURE: .......................................


Дата/Date: 22-02-2024

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд - за юридическите лица с нестопанска цел, в случай, че не са пререгистрирани в Агенцията по вписванията. За правните субекти, регистрирани в Агенцията по вписванията БТПП осигурява документа служебно.
2. Фотокопие от учредителния акт – Устав за юридическите лица с нестопанска цел, в случай, че не са пререгистрирани в Агенцията по вписванията. За регистрираните правни субекти в Агенцията по вписванията БТПП осигурява документа служебно.
3. Спесимен в оригинал от подписа на лицето/та, законен/нни представител/и на правния субект
    • заверен(и) нотариално или
    • положен(и) пред оторизиран служител от Търговския регистър при БТПП.
4. Оригинал на нотариално заверено пълномощно издадено от лицето/цата законен/нни представител/и на правния субект за друго/ги лице/ца, оторизирани да подписват документи, заверявани от БТПП, касаещи търговската дейност на субекта. Може да бъде представен и нотариално заверен препис на цитираното пълномощно.
5. Спесимен/и в оригинал от подписа/сите на всяко от упълномощените лица:
    • заверен/и нотариално или
    • положен/и пред оторизиран служител от Търговския регистър на БТПП;
6. Фотокопия от документи за лиценз, регистрирана търговска марка, сертификация по ИСО.
7. Пълномощно от законния представител на заявителя;
8. Документът за внесена сума за регистрация, съгласно Тарифата за цените на услугите, предоставени от Палатата.

Сумата може да бъде платена по e-pay, в брой в касата на БТПП или преведена по банковата й сметка: BIC: UNCR BGSF IBAN: BG 25 UNCR 7630 1000 3081 19 БАНКА „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, пл.”Света Неделя” № 7, София

Забележка:
1. Приложенията по т.т. 1,2 и 6 могат да бъдат изпратени в БТПП по електронен път (на email: Z.Georgieva@bcci.bg) чрез сканиране или по пощата или факс.
2. Приложенията по т.т. 3, 4 и 5 могат да бъдат изпратени в БТПП по електронен път (на email: Z.Georgieva@bcci.bg) единствено, ако са заверени с електронен подпис на законния представител на правния субект или на упълномощеното от него лице.

I ENCLOSE THE FOLLOWING DOCUMENTS:

1. Certificate of actual status, issued by the respective District Court – for the non-profit legal entities which are not re-registered in the Registry Agency. For the legal entities registered in the Registry Agency, BCCI will obtain the document ex officio.
2. Copy of the Articles of Incorporation – the Statutes for the non-profit legal entities which are not reregistered in the Registry Agency. For the legal entities registered in the Registry Agency, BCCI will obtain the document ex officio.
3. Original specimen of the signature/s of the legal representative/s of the legal entity
     • certified by a Notary Public or
     • signed before an authorized employee of the Trade Register of BCCI.
4. Original Power of Attorney certified by a Notary Public issued by the legal representative/s of the legal entity to the other person/s authorized to sign documents certified by BCCI, which concern the commercial activity of the entity. A notarized copy of the cited Power of Attorney may be submitted instead.
5. Original specimen of the signature/s of each of the authorized persons:
    • certified by a Notary Public or
    • signed before an authorized employee of the Trade Register of BCCI.;
6. Copies of licenses, registered trademarks, ISO certificates held by the entity.
7. Power of Attorney from the legal representative of the applicant;
8. The document for paid registration fee in compliance with the Tariff of rates of services provided by the Chamber.

The sum may be paid by e-pay, in cash at BCCI’s cashdesk, or remitted to BCCI’s bank account:
BIC: UNCR BGSF IBAN: BG 25 UNCR 7630 1000 3081 19 BANK "UNICREDIT BULBANK", 7, Sveta Nedelya Sqr., Sofia

Remarks:
1. The enclosures under item 1, item 2 and item 6 may be sent to BCCI electronically (scanned to e-mail: Z.Georgieva@bcci.bg) or by post or fax.
2. The enclosures under item 3, item 4 and item 5 may be sent to BCCI electronically (to e-mail: Z.Georgieva@bcci.bg) only if they are signed with the digital signature of the legal representative of the legal entity, or of the person authorized by him.
* Приложени документи в архив ZIP или RAR: / Enclosed documents in archive ZIP or RAR: