Заявление за пряко членство в БТПП

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-
ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

З А Я В Л Е Н И Е

от
      (трите имена на заявителя и длъжност)

представител на
            (пълно наименование на търговеца, сдружението и др.)
Код/Тел.: 
Код/Факс 
e-mail 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля, на основание чл.15, ал.1 от Устава на БТПП, да бъде приет/о,а/ за пряк член на Палатата, представляваният/то,та/ от мен 

със седалище в гр./с.

Същият/то,та/ е асоцииран член на БТПП, вписан/о,а/ в Единния й търговски регистър под № с решение от
Данните, подлежащи на регистрация са актуализирани към настоящия момент.

не е обявен/о,а/ в производство по несъстоятелност и в процедура по ликвидация.

Заявявам, че приемаме Устава на Палатата, Кодекса по етика и при осъществяване на стопанската си дейност ще спазваме етичните и морални норми на поведение на пазара, законите и международните търговски обичаи и с действията си няма да увреждаме авторитета на българските делови среди и на БТПП като техен представител.

Като пряк член на БТПП желая да ползвам:
  минималния пакет от услуги – на стойност 250 лв.;
  стандартният пакет от услуги – на стойност 800 лв.;
  разширения пакет от услуги – на стойност 2 500 лв.

Декларирам, че след приемане на за пряк член на БТПП, същият/то/ ще изпълнява стриктно задълженията си, произтичащи от Устава на Палатата и своевременно ще заплаща в определения срок дължимия членски внос. Неспазването на последното да се счита като основание за прекратяване на членството, съгласно чл.19 ал.1 т.2 от Устава.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Заверено фотокопие от баланса за предходната година и от отчета за приходите и разходите /с изключение на случаите, когато в БТПП е бил представен годишен финансов отчет/;
  2. Попълнена регистрационна карта, по образец на БТПП.

Дата:  

Въведете код: