Заявление за пряко членство в БТПП

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-
ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


З А Я В Л Е Н И Е

от
      (име и фамилия, законен/упълномощен представител)

на
            (наименование на търговeца, юридическото лице с нестопанска цел, гражданското дружество, друг вид правен субект)
ЕИК/БУЛСТАТ: 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля, на основание чл.15, ал. 1 от Устава на БТПП, да бъде приет/о/а за пряк член на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), представляваният/то/та от мен 

/вид и наименование на лицето; седалище и адрес на управление/ с ползване на правата по чл. 16 и чл. 17 от Устава на БТПП

 • I. Представляваното от мен лице е асоцииран член на БТПП, вписано в Единния й търговски регистър под № с решение от
 • II. Като подписвам настоящата молба ДЕКЛАРИРАМ, че:
  1. Данните, включени в регистрационната карта към заявлението за асоциирано членство на представляваното от мен лице са актуализирани към датата на подаване на настоящата молба.
  2. Представляваното от мен лице не е в процедура по ликвидация.
  3. Представляваното от мен лице приема Устава на БТПП , Кодекса по етика в стопанската дейност на БТПП в отношенията с търговските партньори, ще е лоялно към БТПП и няма да уронва нейния авторитет.
  4. Представляваното от мен лице, като пряк член на БТПП желае да ползва:
     минималния пакет от услуги – на стойност 250 лв.;
     стандартният пакет от услуги – на стойност 800 лв.;
     разширения пакет от услуги – на стойност 2 500 лв.
  5. След приемане на представляваното от мен лице за пряк член на БТПП, същото ще изпълнява стриктно задълженията си, произтичащи от Устава на Палатата и своевременно ще заплаща в определения срок дължимия членски внос. Неспазването на последното да се счита като основание за прекратяване на членството, съгласно чл.19 ал.1 т.2 от Устава.
 • III. За изпращане от БТПП на нейния информационен бюлетин, на маркетингови и др. съобщения, заявявам изрично съгласие, чрез маркиране на полето:
 • IV. Информация на БТПП относно администрираните от нея лични данни на преките членове, във връзка с изискванията на Общия Регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 („Регламент/а/ът“):
  • БТПП е предприела всички необходими действия и мерки за защитата на личните данни, които събира и обработва, в съответствие с изискванията на Регламента. Можете да се запознаете с Декларацията на БТПП за поверителност, публикувана на Интернет сайта https://www.bcci.bg/, или на хартиен носител, предоставяна от служители на дирекция “Търговски регистър и членство” при БТПП.
  • Личните данни, включени в регистрационната карта за членство (асоциирано и пряко) се обработват на основание изпълнението на заявеното и установено членствено правоотношение, по което субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди заявяване и установяване на членствено праоотношение (съгласно чл. 6, пар. 1, б. “б“ от Регламента), както и за целите на легитимните си интереси (съгласно чл. 6, пар. 1, б. “е“ от Регламента).
  • БТПП администрира данните (вкл. личните данни), включени в регистрационната карта, във връзка с правата и задълженията на прекия член по в чл. 16 и чл. 17 от Устава на БТПП, както и във връзка с услугите, които този член ще ползва от БТПП, вкл. услугите по издаване и заверка на документи, които са му необходими за удостоверяване на обстоятелства, свързани с осъществяваната стопанска дейност, осъществяване на бизнесконтакти; издаване на сертификат с данни от Единния търговски регистър на БТПП (в който случай прекият член изрично заявява какви данни, вкл. и лични данни, желае да бъдат включени в документа) и др.
  • За гарантиране на точността и актуалността на данните, вкл. и на личните данни, администрирани от БТПП, освен прилагане на вътрешни механизми, БТПП изисква и очаква съдействие от всеки член да подава своевременна информация за настъпили промени в данните по предоставената регистрационна карта. Освен вътрешните механизми за актуалност на данните на преките членове, БТПП прилага и политики/процедури за защита на личните данни, в зависимост от основанието за тяхното администриране.
  • БТПП съхранява предоставените от прекия член данни (вкл. и лични данни) до прекратяване на прякото членство.

   Приложения:
   1. фотокопие от счетоводния баланс и отчет за приходите и разходите за предходната година /с изключение на случаите, когато в БТПП е бил представен годишен финансов отчет/.
   2. нотариално заверено пълномощно от законния представител на заявителя /в случай, че заявлението се попълва, подписва и подава с приложените към него документи от лице, различно от законния представител/.
 • * Приложени документи в архив ZIP или RAR:

  Дата: