Заявление за издаване на сертификат с данни от регистъра - търговско представителство

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-
ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


ЗАЯВЛЕНИЕ

от ,
/имена на лицето/

представител на:
/изписва се на български език наименованието на търговското представителство на чуждестранното лице регистрирано в БТПП/


/ изписва се на латиница наименованието на търговското представителство на чуждестранното лице регистрирано в БТПП /

БУЛСТАТ

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Желая да ми бъде издаден сертификат с данни от Единния търговски регистър на БТПП за статута на цитираното търговското представителство на език.

Желая /Не желая/ в сертификата да бъдат включени следните данни:

- за законния/те представител/и: имена, ЕГН/ЛНЧ; лична карта, паспортни данни.

При положителен отговор, предоставям за включване данните както следва:


- за упълномощените лица: имена, ЕГН/ЛНЧ; лична карта, паспортни данни

При положителен отговор, предоставям за включване данните както следва:

Срокът на изразеното желание за включване на отбелязаните по-горе данни в сертификата е до неговото изрично писмено оттегляне.

Сертификатът ще послужи за представяне пред:

Данните за законните и/или упълномощените представители, в съответствие със задграничните им документи, се изписват на латиница по следния начин: /попълват се само, ако сертификатът се издава на чужд език/


ДЕКЛАРИРАМ, че към настоящия момент всички данни, вписани за търговското представителство в Единния търговски регистър на БТПП са актуални. Известна ми е отговорността, която нося за неверно декларирани данни.

ПРИЛОЖЕНИЕ: копие на нотариално заверено пълномощно в случай, че заявлението се подава от лице, което не е вписано като представител на търговското представителство в регистъра на БТПП.

* Приложени документи в архив ZIP или RAR:

С УВАЖЕНИЕ:

 

Дата: 03-03-2024