Назад

Отворени са офертите за изпълнител по проект, финансиран по ОП РЧР

 

В БТПП бяха отворени подадените оферти по обявената процедура за определяне на изпълнител „открит избор” с обект „предоставяне на услуги”, която е по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”.
Проектът е финансиран в рамките на процедура „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори”, бюджетна линия BG051PO001–2.1.07 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
Предмет на процедурата за избор на изпълнител е „Проучване на рисковите фактори на пазара на труда, водещи до прояви на неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения в отраслите производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия; производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло; гражданско строителство и изолации; хотелиерство и ресторантьорство; транспорт; спедиция и съобщения; операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност; бизнес услуги; учебно-образователни услуги. Оценка на въздействието на проекта върху рисковите фактори на пазара на труда и разработване на стратегия за ограничаването им. Подготовка на предложения за законодателни промени в нормативната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения с цел ограничаване на проявите на неформалната икономика”.
 

22.04.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад