Назад

Представители на браншови организации, членове на Съвета на браншовите организации при БТПП участваха в обучение по „Здравословни и безопасни условия на труд“

По инициатива на Съвета на браншовите организации при БТПП се проведе двудневно обучение по Програмата „Здравословни и безопасни условия на труд“ за браншови организации, членове на Съвета и партньори на Палатата.

Събитието бе открито и ръководено от Борил Ташев – председател на Съвета на браншовите организации при БТПП през 2024 г.  и председател на Българска асоциация „Труд, здраве, безопасност“.

Цветан Симеонов – председател на БТПП приветства участниците и изтъкна ролята и значението на обученията по БЗУТ за осигуряване на по-добра и здравословна работна среда.

Презентация на тема „Директива (ЕС) 2022/2464 и стандарти за здраве и безопасност при работа“ бе представена от н.с. I ст. Инж. Митко Мирчев.

Лекторът се спря подробно на Регламенти и Директиви за ESG:

  • Директива 2014/95/ЕС относно на оповестяването на нефинансова информация от страна на някои големи предприятия и групи и въведено изискване за предприятията да отчитат информация, отнасяща се най-малко до екологичните и социалните въпроси и зачитането на правата на човека, борбата с корупцията и подкупите.
  • Директива (ЕС) 2022/2464 на Европейския парламент и на съвета от 14 декември 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 537/2014, Директива 2004/109/ЕО, Директива 2006/43/ЕО и Директива 2013/34/ЕС, по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта.

Регламент (ЕС) № 537/2014 на Eвропейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес:

  • От 2024 г. ESG задължения за отчитане на устойчивостта имат големите предприятия със среден брой служители от 500 души през финансовата година, както и предприятия майки на голяма група.
  • През 2025 г. задължения за отчитане ще имат предприятия от обществен интерес, които са предприятия майки на голяма група и имат над 500  служители.
  • От 2026 г. ESG ще има задължителен характер за малки и средни предприятия, листвани на борсата.
  • През 2028 г. ще бъдат задължени и предприятията с над 40 млн. ерво нетен оборот, чиито предприятия майки са регулирани от законодателството на трети страни и генерират нетни приходи от продажби в ЕС над 150 млн. евро

Представени бяха добри практики за управление: стандартите наISO/IEC, CEN/CENELEC за различните ESG области: ISO 14001;  ISO 45001, 26000; ISO  37000, 37001.

Засегната бе темата „Инструктажи по безопасност и здраве при работа - присъствени и дистанционни“.

Темата: „Дигитализация, изкуствен интелект, иновативни решения в областта на БЗР“ бе представена от Георги Илиев – заместник - председател на Българска асоциация „Труд, здраве, безопасност“ и ръководител отдел ЗБР за „Холсим България“ АД.

Лекторът представи изпълнявания текущия проект на Холмс – „Мониторинг и превантивни действия чрез Изкуствен интелект“, насочен към опазване здравето и живота на работещите чрез прилагане на съвременни методи за контрол и иновативни решения.

Темата включи: Контрол в рискови зони; Използване на ЛПС; Контрол около мобилно оборудване; Безопасно поведение; Подреденост и организация на работните места; Аварийни сигнализации.

Показани бяха различни функционални възможности за превенция и контрол с помощта на изкуствен интелект:  Отчитане на безопасното поведение; Визуален анализ; E-mail & SMS Notifications – (Ползвателите могат да наблюдават различните зони в реално време). Но по-важното е, че платформата работи и без участие на хора, като при опасно действие или проблеми в работната среда се получават съобщения на електронната поща или като SMS); Други дигитални и иновативни решения - използване на дронове

Презентации на теми: “Работата е различна, краката са различни, нашите обувки са различни – ергономия и комфорт, Качество и безопасност, нормативна база – стандарти и нива на защита.“ изнесе  Светослав Недялков – регионален мениджър за България към Ejendals AB“.

Лекцията бе с практическа насоченост. Лекторът запозна участниците с различните видове обувки за безопасност, гарантирайки сигурността на работещите на работното място, избягване на наранявания и други травми. Подчертано бе, че безопасността е изключително важен елемент за здравето на човека и се обуславя от различни фактори, сред които основни са: начин на мислене, култура, образование. Акцент бе поставен върху значението на ергономията, комфорта, качеството и защита в бъдеще. Показани бяха различни стелки, подходящи за упражняване на отделни професии, хобитата, интереси. По желание на участниците, лекторът им направи измервания на стъпалата и ги посъветва за подходящите за тях ортопедични стелки.

Участниците в обучението бяха запознати с Измененията на Кoдекса на труда, свързани с работата от разстояние.

 


02.05.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад