Назад

АС при БТПП взе участие в обсъждане на основни въпроси, свързани с арбитража

Организирано от International Chamber of Commerce – Young Arbitration & ADR Forum
 

На 24 февруари в София се проведе събитие на ICC YAAF (International Chamber of Commerce – Young Arbitration & ADR Forum - Младежки форум по арбитраж и извънсъдебно разрешаване на спорове към Международната търговска камара) за обсъждане на основни въпроси, свързани с арбитража и запознаване с предимствата му  пред държавното правосъдие. Като активен поддръжник на арбитражното производство, бидейки институция, към която има създаден преди 125 години Арбитражен съд, Българската търговско-промишлена палата подкрепя всички инициативи, свързани с обучение и широкомащабни кампании за популяризиране на извънсъдебното разрешаване на спорове.

Мероприятието бе организирано със съдействието на Адвокатско дружество “Димитров, Петров и Ко.” и ориентирано към аудитория от млади адвокати, специализирани в разрешаването на спорове или интересуващи се от арбитраж, вътрешнофирмени консултанти и студенти от правните факултети. Целта на БТПП да се довеждат до знанието на младите юристи предимствата на арбитража се покрива изцяло с провеждането на подобен тип мероприятия - както от страна на Младежкия форум по арбитраж и извънсъдебно разрешаване на спорове към Международната търговска камара (ICC YAAF), така и от други сродни организации.

Информационното представяне бе открито от Юлиана Янку, ICC YAAF Representative for Europe; Partner, Hanotiau & van den Berg, Brussels, и Олег Темников, адвокат, Wolf Theiss, София.

В програмата като лектори се изявиха:

 • Пенчо Станчев, адвокат, Адвокатско дружество “Димитров, Петров и Ко.”
 • Елина Златанска, адвокат, Documentation and Research Centre, ICC ICA
 • Силя Шафщайн , адвокат, Lévy Kaufmann-Kohler, Женева
 • Пьотр Битнерович, адвокат, White & Case LLP, Варшава.


Адв. Олег Темников в откриващото си изказване наблегна на основни проблеми в арбитражното производство при международни дела, а именно:

 • Недоверие в арбитражното производство
 • Недоверие  в публичните институции
 • Високи такси
 • Трудности при избор на приложимо право
 • Не се изучва арбитражния процес в университетите
 • Няма достатъчно инструменти гарантиращи изпълнение на постановеното решение
 • Често има проблеми с превода в случай, че езикът на производството е различен.

Евгения Пайфър модератор на събитието, продължи с основните предимства на арбитража, отчитайки следните характеристики: гъвкавост, възможност за избор на арбитри, неутралност на арбитрите, висока изпълняемост на решенията.

Адв. Пьотр Битнерович сподели в своето изказване данни за работата на МТК и причини, които карат страните да предпочитат арбитража пред държавния съд. Изнесе пред аудиторията и информация относно факта, че в периода 2017 -2021 в АС при МТК са заведени средно по 5 дела на година с участие на български страни  (общо 25 дела за периода). Преобладаващи са спорове в IT сектора, строителни и инвестиционни спорове, енергиен сектор.

За сравнение в същия петгодишен период в Арбитражния съд при БТПП са заведени 895 дела. Предимство на АС при БТПП е възможността делата да бъдат разглеждани както по Правилника на АС, така и по правилата на АС при МТК, при приложение на Тарифата за арбитражните такси и разноски по дела, които се разглеждат от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.

Най-много са делата в АС при МТК, по които една от страните е дружество, регистрирано в Република Турция - 252 дела. Друга съседна на България държава – Румъния, има 125  дела, в които страна е румънско дружество.

Адв. Пенчо Станчев продължи темата, като запозна аудиторията с допълнителни предимствата на арбитража пред съдебния процес.

Страните, които водят дела в  МТК, определено избягват държавните съдилища.  Очаква се от арбитрите да не са предубедени. На първо място, се държи на репутацията на арбитрите. Основна част от споровете, които се разглеждат пред АС при МТК, са от енергийния сектор. Те генерират искове с голям материален интерес и висока сложност. За енергийния сектор е важен избора на приложимото право. Друго предимство в АС  е, че не е необходимо представляващите страните адвокати да са от съответната колегия, както е в държавния съд.

Адв. Елина Златанска сподели допълнително данни за администрирането на делата в Секретариата на АС при МТК, състоящ се от 12 служители, като потвърди информацията, че основен процент от делата в МТК за 2021 г. са  за покупко-продажба  на стоки и енергийни спорове, като материалния интерес варира в широки граници, достигайки милиони долари.

Адв. Силя Шафщайн сподели своя опит за работата си в областта на арбитражното производство в Швейцария:

 • Има процедурна гъвкавост в зависимост от вида дела
 • Възможност за избор на език за водене на производство
 • Определяне на процедурен календар
 • Представяне на свидетелските показания
 • Изготвяне и депозиране на експертиза от вещо лице, назначено от страните
 • Възможност на страните да искат представяне на документи.


Преимуществата на арбитражното производство при администриране на делата са многобройни, като могат да се споменат:

 • Постановяване на повече от 1 решение (предварително и окончателно)
 • Контрол върху документалните доказателства
 • Използване на видео или телефонна конферентна връзка за провеждане на открити и закрити арбитражни заседания
 • Организиране на предварителни заседания за фокусиране върху това, за което страните трябва да съсредоточат усилията си
 • Напомняне на страните, че могат да депозират спогодба.

Бе отбелязано, че в Международния арбитражен съд при МТК, както и в АС при БТПП се разглеждат дела по Правилник за ускорени производства, като времето за решаването им е от 2 до 6 месеца.

Изнесената информация предизвика оживена дискусия сред участниците при извънреден интерес и разнообразни въпроси.

БТПП ще продължи да подкрепя подобни инициативи, целящи популяризирането  на арбитражното производство, като насочва усилията си към всички, които имат интерес в областта на алтернативното разрешаване на спорове.

Следете сайта и информационните канали на БТПП за осведомяване относно предстоящите събития, свързани с арбитражното производство и работата на Арбитражния съд при БТПП.

Освен протичащото в момента Обучение по въпросите на арбитража за юристи, предстоят поредица от мероприятия, свързани с популяризирането на извънсъдебното разрешаване на спорове.

 

 

 


02.03.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад