Назад

Арбитражния съд при БТПП в помощ на регионите за по – бързо и ефикасно разрешаване на търговски и граждански споровеАС при БТПП ДОБРИЧ

С изменения и допълнения на Правилника и Устава на Арбитражния съд при БТПП от 2019 г.  се създаде регионална листа на арбитри на АС при БТПП и възможност за разглеждане на арбитражни дела в регионалните палати/камари от единната национална система на БТПП, при изпълнение на специфични изисквания.  В чл.14, ал.3 от Правилника на АС при БТПП са диференцирани условията, при които страна може да избере арбитър от регионалната листа.

В регионалните палати/ камари, могат да се разглеждат  граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за попълване празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства между страни, физически или юридически лица,  с местожителство и седалище в района на съответната регионална палата/камара от единната система. Споровете се решават съобразно Правилника  на Арбитражния съд при БТПП от арбитри, посочени в регионалната листа на арбитри и листата на арбитрите по вътрешни дела на  АС. Делата се администрират от Секретариата на АС при БТПП в гр. София, като всички участници в арбитражните производства, имат възможността да използват функционалностите на системата за отдалечен достъп до електронните досиета на делата, работеща успешно вече повече от петнадесет години.

Към настоящия момент единадесет Регионални палати/камари от единната национална система са технически обезпечени да предоставят на клиентите на Арбитражния съд при БТПП зали за провеждане на открити арбитражни заседания по делата и са снабдени с компютри, мултимедия, камери, екрани, достъп до интернет, като с всяко следващо проведено заседание се усъвършенстват откритите арбитражни сесии, участието на страните, арбитрите, вещите лица и свидетелите.

Продължава работата по попълване на регионалната листа на арбитри към АС. БТПП насърчава регионалните Палати/камари, съвместно с адвокатските колегии, да номинират подходящи кандидатури, при установения в Устава на АС (чл.6, ал.4 и ал.5) ред.

Българската търговско-промишлена палата препоръчва на юридическите и физическите лица от всички региони на Република България при сключване на техните търговски и граждански договори да имплементират следната арбитражна клауза:

„Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително тези, породени  или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти  или приспособяването му  към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд  при БТПП, като мястото на разглеждане на арбитражното дело да е седалището на регионалната палата - гр. ….  от единната национална система на БТПП, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Използването на посочената арбитражна клауза създава редица удобства, като по- ниски разходи, по бързо- производство, достъпна и гъвкава процедура.

Тази възможност е таргетирана към всички сключващи търговски и граждански договори, включително и не само търговски дружества, местните власти, неправителствените организации, членовете на регионалните бизнес организации в областите земеделие, енергетика, лека промишленост и др., както и местните органи на Българска търговско -промишлена палата, които подпомагат и съдействат на предприемачите на общинско ниво.


15.08.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад