Устав на АС при БТПП - 2019

 

Статут Компетентност Структура
Президиум Председател Арбитри
Несъвместимост Арбитражна колегия Секретариат
Финанси Устав, правилници и тарифи  

 

 

Статут

Чл. 1. (1) Към Българската търговско-промишлена палата се създава Арбитражен съд.
  (2) Седалището на Арбитражния съд е в град София.
  (3) Арбитражният съд е независима от Българската търговско-промишлена палата правораздавателна институция.
Go to TOP

Компетентност

Чл. 2. (1) Арбитражният съд разрешава имуществени спорове, както и спорове за тълкуване или попълване празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страните, ако споровете са му възложени с арбитражно споразумение.
  (2) Споровете се разглеждат съобразно Закона за международния търговски арбитраж и правилниците на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.
  (3) Арбитражният съд организира факултативно помирително производство, подпомаган арбитраж "ad hoc" и посредничество за разрешаване на гражданскоправни спорове съобразно с утвърдени правилници.
Go to TOP

Структура

Чл. 3. (1) Арбитражният съд състои от Президиум, арбитри и секретариат.
  (2) Арбитражният съд има Арбитражна колегия, която се състои от всички арбитри.
Go to TOP

Президиум

Чл. 4. (1) Президиумът  на  Арбитражния съд  се състои  от:   Председател, до  трима заместник-председатели и до  четирима  членове. Те се избират от Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата за срок от пет години. Управителният съвет може да прави промени в Президиума в течение на този срок.
  (2) Президиумът има следните функции:
   
  1. избира и заличава арбитрите;
  2. взема мерки за изпълнение на решенията на арбитражната колегия;
  3. взема решения относно дейността на съда;
  4. определя въпросите, които обсъжда Арбитражната колегия с оглед уеднаквяване на практиката на съда.
  5. взема решение за присъждане на грамота за заслуги към Арбитражния съд при БТПП.
  (3) В заседанията на Президиума, с право на съвещателен глас, може да участва делегиран член на Изпълнителното бюро на Българската търговско-промишлена палата.
  (4) За заседанията на Президиума и взетите решения се изготвя протокол, който се подписва от председателя на съда и секретаря. При необходимост решенията се довеждат до знанието на арбитрите и Изпълнителния съвет на Българската търговско-промишлена палата.
Go to TOP

Председател

Чл. 5. (1) Председателят на Арбитражния съд представлява съда в страната и чужбина.
  (2) Председателят свиква на заседание Президиума на съда и арбитражната колегия, отчита дейността на съда пред арбитражната колегия и Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата, изпълнява решенията на Президиума и функциите, предвидени в правилниците на Арбитражния съд.
  (3) Заместник-председателите изпълняват функциите на председателя, когато той е възпрепятстван или им е възложил това.
  (4) Арбитражният съд може да има Почетен председател, който се избира от Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата.
Go to TOP

Арбитри

Чл. 6. (1) /Изм., в сила от 1.12.2019 г./ Арбитрите се вписват и заличават от листите с решение на Президиума, взето с тайно гласуване. През време на целия мандат Президиумът може да вписва нови арбитри.
  (2) /Изм. и доп., в сила от 1.12.2019 г./ Арбитрите се заличават при смърт, навършване на 75-годишна възраст и изпадане в трайна невъзможност да изпълняват задълженията си. Арбитър може да бъде заличен и при груби и системни нарушения на Устава, правилниците и Етичните правила.
В случаите по изречение 2 Президиумът на АС при БТПП уведомява и изслушва арбитъра, преди да вземе решение за заличаването му.
  (3) За спорове между страни с местожителство или седалище в Република България (вътрешни дела) се води отделна листа от тази за споровете, по които поне една от страните е с местожителство или седалище в чужбина (международни дела). По вътрешни дела, когато страна по спора е предприятие с преобладаващо чуждестранно участие, арбитри могат да бъдат и лица, които не са граждани на Република България. За българските предприятия листите на арбитрите по вътрешни и международни дела са задължителни, а по отношение на чужди предприятия, включително и за предприятия по предходното изречение, листите са препоръчителни.
  (4) /Нова, в сила от 1.12.2019 г./ Създава се регионална листа на арбитри. В регионалната листа по предложение на съответната регионална палата/камара от единната система на българските търговско – промишлени палати/камари със седалище в областния център се включват до трима юристи от областта, които са заявили писмено желание да бъдат включени в листата. Кандидатите е необходимо да отговарят на общите изисквания за арбитри.
  (5) /Досегашна ал. 4, доп. в сила от 1.12.2019 г./ Като арбитри могат да бъдат вписани дееспособни пълнолетни граждани, неосъждани за умишлени престъпления от общ характер, с юридическо образование и най-малко десет години юридически стаж, които познават вътрешните и международните имуществени стопански отношения и правото, което ги урежда. Дейността на кандидатите за арбитри, да е в областта на облигационното и търговското право.
В листата се посочват: името на арбитъра, годината на раждане, неговата длъжност или професия, научна степен (звание) и специализация , специалност и местожителство.
  (6) /Досегашна ал.5, в сила от 1.12.2019 г./ Арбитрите са независими и безпристрастни при изпълнение на своите функции. Те не са представители на страните. Арбитрите са длъжни да пазят тайната на съвещателните заседания на съда, както и тайна относно данните, които са узнали във връзка с изпълнението на длъжността си.
  (7) /Досегашна ал.6, в сила от 1.12.2019 г./ Когато едно лице е предложено да бъде арбитър или председател на решаващия орган, то трябва да посочи в писмена декларация до Секретариата всички обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения за неговата безпристрастност или независимост. Арбитърът има това задължение и след неговото назначаване. Тази декларация се изпраща на страните.
  (8) /Досегашна ал.7, в сила от 1.12.2019 г./ Листите се предоставят на всеки заинтересован. Листата на арбитрите за международни спорове се изпраща и на българските дипломатически, консулски и търговски представителства.
Go to TOP

Несъвместимост

Чл. 7. (1) /Изм., в сила от 1.12.2019 г./ Арбитрите от листите на АС при БТПП не могат да бъдат консултанти и процесуални представители по дела, които се разглеждат от АС при БТПП, както и да дават становища по тях. Арбитри, участващи в правни фирми, не могат да приемат избора им или назначаването им за арбитри по дела, които страната по делото е възложила на фирмата, в която участват.
  (2) Арбитрите, вписани в листите на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, не могат да участват като арбитри в други институционни арбитражи с обща компетентност със седалище в Република България.
  (3) Ако по време на мандата си арбитър е приел да бъде вписан в листата на друг институционен арбитраж с обща компетентност, той е длъжен в 15-дневен срок от вписването му да уведоми писмено Председателя на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата и няма право да приема участие в нови дела, образувани пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата. Президиумът на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата заличава арбитъра от листата след изтичане на горния срок, с право да довърши висящите дела, по които е избран или назначен.
  (4) Не могат да бъдат арбитри: народни представители, министри, заместник-министри, ръководители на ведомства, членове на Конституционния съд и други лица, на които с нормативен акт не е разрешено да бъдат арбитри.
Go to TOP

Арбитражна колегия

Чл. 8. (1) Арбитрите образуват арбитражна колегия, която:
   
  1. взема решения по организационни въпроси на съда;
  2. обсъжда отчета на Председателя на съда за предходната година и взема решение по него;
  3. обсъжда практиката на съда по прилагане на нормативните актове , общи за вътрешните и международни дела, с оглед нейното уеднаквяване
  (2) /Доп., в сила от 1.1.2017 г./ Решенията на Арбитражната колегия по ал. 1, т. 3 са задължителни за арбитрите, ако за тях са гласували повече от половината арбитри, включени в листата на арбитрите по вътрешни дела, освен ако противоречат на актове на Върховния касационен съд по чл. 47 от ЗМТА.
Go to TOP

Секретариат

Чл. 9. (1) Канцеларията на Арбитражния съд се състои от секретари и други длъжностни лица, назначени от Председателя на Българската търговско-промишлена палата със съгласието на Председателя на съда.
  (2) Секретарите на Арбитражния съд трябва да имат висше юридическо образование. Секретарите по международни дела трябва да владеят писмено и говоримо най-малко английски и евентуално един от най-разпространените европейски езици.
  (3) Секретарите на съда организират деловодството, водят кореспонденцията на съда и извършват онези действия по делата, които са им възложени от правилниците и Наредбата за работата на Секретариата и Деловодството, издадена от Председателя на Арбитражния съд и Председателя на Българската търговско-промишлена палата.
  (4) Персоналът на канцеларията на Арбитражния съд се включва в списъка на служителите на Българската търговско-промишлена палата.
Go to TOP

Финанси

Чл. 10. (1) Всички суми, постъпващи по делата на Арбитражния съд, се внасят по банковите сметки на Българската търговско-промишлена палата.
  (2) Разходите за издръжката на Арбитражния съд са за сметка на Българската търговско-промишлена палата.
  (3) За участие в делата и тяхното решаване арбитрите получават възнаграждения, определени с тарифа, съобразно цената на иска. В нея се определя и начинът на възнаграждение на Председателя на съда и на неговите заместници за извършената от тях работа.
Go to TOP

Устав, правилници и тарифи

Чл. 11. Уставът на Арбитражния съд, правилниците за решаване на споровете, тарифите за арбитражните такси и за възнагражденията на арбитрите се приемат и изменят от Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата.
Go to TOP

***

Настоящият устав е приет от Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата в заседанието му на 27.03.1990 г. и е влязъл в сила от 1.04.1990 г., изменен и допълнен от Управителния съвет в заседанието му на 31.03.1993 г., като измененията влизат в сила от 1.04.1993 г., изменен и допълнен от Управителния съвет в заседанието му на 22.06.1994 г., изменен и допълнен в заседанията му на 27.11.1998 г., 11.03.1999 г., изменен и допълнен с решение на ИС на БТПП № 47/3-2002, от 29.01.2002 г. и влиза в сила от 1.02.2002 г., допълнен с решение на ИС на БТПП № 1/27 от 16.11.2004 г., изменен и допълнен с решение на ИС на БТПП № 115/21 от 9.12.2008 г. и влиза в сила от 1.01.2009 г., изменен  с  решение на ИС на БТПП №  16/31-2014 от 28.11.2014 г.

/Ново, в сила от 1.1.2017 г./ Като "изм.", "доп." и "ново" са посочени само съответните текстове, приети с решение на ИС на БТПП № 72/27 - 2016 от 29.11.2016 г. и влизат в сила от 1.1.2017 г.

Настоящия устав е изменен и допълнен с решение 2 по т.1.3 от Протокол № 9/20-2019 г. от 22.10.2019 г. на ИС на БТПП, в сила от 1.12.2019 г.