Назад

Необходимостта от промяна на размера на държавна помощ „de minimis“

ДО

Г-Н  ГЪЛЪБ ДОНЕВ - СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н АТАНАС ПЕКАНОВ  СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА -ЖЕЛЕВА - СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н НИКОЛА СТОЯНОВ - СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

Г-Н НИКОЛАЙ МИЛКОВ - СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

 

С Т А Н О В И Щ Е

от

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

 

Относно: Необходимостта от промяна на размера на финансова помощ „de minimis“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ МИНИСТРИ,

 

Българска търговско-промишлена палата, в качеството си на работодателска организация на национално равнище и предвид настоящите и бъдещи инфлационни тенденции и необходимостта от по-нататъшно развитие на европейската икономика, която е силно засегната от енергийната криза и преструктурирането на логистиката, изразява сериозно безпокойство относно невъзможността част от МСП да се възползват от помощта „de minimis“ с минимална административна тежест, поради заложения в Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis“ и Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014г.,  размер на помощта. В последните няколко години инфлацията в ЕС е нараснала до 9.6% на годишна база, като през 2021г. е била 2.2%, 0.5% за 2020г., 1.63% през 2019г. и 1.74% през 2018г. За България размерът на инфлацията на годишна база за месец юни 2022г. е 16.9% и прогнозата е, че този процент ще продължи да нараства. Многократно в рамките на кратки периоди са увеличени цените на стоките, горивата, суровините, материалите и услугите.  Икономиките на страните-членки и тази на България са поставени в риск от скока в темпа на инфлацията. Икономическата действителност ясно показва, че приетите в годините преди кризите мерки вече не са достатъчни.

Необходимо е българското правителство да настоява на ниво Европейски съюз да бъде осигурена рамка за държавна помощ, която да е достатъчно гъвкава в извънредни ситуации, която да даде възможност за въвеждането на бърза временна схема, подобна на тази, която е в сила за справяне с въздействието на пандемията от COVID-19 или руската инвазия в Украйна. Една такава възможност е промяна на Регламент (ЕС) №1407/2013 и съответно на Регламент (ЕС) № 651/2014  и повишаването на прага на „de minimis“ на 500 000 евро, тъй като това е от решаващо значение в среда на неблагоприятни икономически условия, инфлация и обезценяване на стойността на валутите на ЕС. От съществено значение е да се преразгледат тези правила като се адаптира нормативната рамка и в случай на кризисни ситуации фирмите и организациите да бъдат подпомогнати, за да възстановят своите капацитети, обеми, ресурси и др.

БТПП предлага, българската държава да подкрепи и/или да предложи промени, свързани с „de minimis“, които да гарантират, че за определени региони на ЕС, където има специфични условия като външни граници на ЕС и/или други структурни, демографски проблеми и географски недостатъци, следва да се разреши по-висок праг на помощта, който да отразява увеличените разходи за правене на бизнес, свързани с тяхната отдалеченост, специфика и недостатъци. Ако все пак за по-малките фирми размера от 200 000 евро се запази, то трябва да се настоява за въвеждането на мерки, които алтернативно да позволяват  намаляването на времето за изчисляване на натрупването на общата отпусната помощ до 1 година в сравнение със сегашните 3 години, за да направят процеса по-прост и по-ефективен за бенефициентите. Въпреки че и към настоящия момент МСП могат да се възползват от помощта, то таванът на „de minimis“ не им позволява да кандидатстват по новата Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията, както и по Националният план за възстановяване и устойчивост, защото още при първите процедури достигат тавана на „de minimis“.

Във връзка с всичко гореизложено и предходните становища на БТПП относно сериозните проблеми на икономиката, считаме че една по-активна политика на българското правителство на европейско равнище, в частност – относно промяна в Регламент (ЕС) №1407/2013 и Регламент (ЕС) № 651/2014, ще подпомогне в дългосрочен план всички български предприятия и ще даде възможност на компаниите да преодолеят по-успешно кризисните ситуации.

 

 С уважение,

   Цветан Симеонов -   Председател на УС на БТПП


12.08.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад