Назад

НСТС одобри Наредбата за електронните рецепти и електронните направленияНационалният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе онлайн заседание на 15 декември. Правителството и социалните партньори обсъдиха проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2006 г.

С промените се регламентира възможността да бъдат издавани електронни направления и рецепти.

При обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, поради разпространението на заразно заболяване, лекарите от първичната извънболнична помощ ще могат да издават на пациенти от техния регистър електронни направления за медико-диагностични изследвания с оглед установяване на заразеността от съответното заболяване.

Направленията ще се издават без извършване на физикален преглед на пациента, но след провеждане на телефонна консултация за обсъждане на оплакванията на пациента и снемане на анамнеза.

Електронните направления и електронните предписания ще се издават и съхраняват чрез специализиран медицински и аптечен софтуер, с който разполагат лечебните заведения и аптеките, сключили договор с НЗОК, и няма да се изисква предоставянето им от пациентите при посещение на съответните лечебни заведения или аптека.

С предложените промени ще се облекчи работата на лекарите в извънболничната и болничната помощ и ще се улесни достъпът на здравноосигурените лица до консултации, медико-диагностични изследвания, лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

В рамките на заседанието главният секретар на БТПП Васил Тодоров акцентира върху необходимостта при изработката на софтуера за електронния обмен на данни да се заложат глобални стандарти за идентификация. Използването на локални или национални идентификатори ще доведе до скорошна промяна и нови разходи за доработка на тези системи с оглед необходимостта от тяхната свързаност с тези от другите страни на ЕС.

Социалните партньори постигнаха единодушна подкрепа за проекта на Постановление.

 


16.12.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад