Назад

БАН представи резултатите от Aнализа на действащото законодателство в областта на социалното подпомагане 

Българската търговско-промишлена палата взе участие в онлайн среща, организирана от Министерство на труда и социалната политика, съвместно с представители на Българската академия на науките. На срещата беше представена  „Последваща оценка на въздействието на действащото законодателство в областта на социалното подпомагане и социалните услуги“.

Aнализът е изготвен в изпълнение на Решение на парламента от 25 юни 2020 г. Оценката в детайли презентира доц. Албена Накова – представител на БАН и ръководител на изследователския екип, като разгледа правната рамка и резултатите от правоприлагането на Закона за социално подпомагане, Закона за семейни помощи за деца, Закона за личната помощ, Закона за хората с увреждания, Закона за закрила на детето и Закона за социалните услуги.

Целта на анализа е да бъде проследен ефекта от многогодишното прилагане не на един закон, а на цял пакет от нормативни актове, регулиращи основните въпроси на социалното подпомагане. Чрез последващата оценка,  става възможно извършването на критичен преглед относно това дали предприетите (от приемането на законите досега) действия са подходящи за постигане на поставените цели.

Изследването и анализът на ефективността на правната рамка на социалните помощи/финансовата подкрепа засяга както правно-управленските аспекти, така и оценката от страна на всички заинтересовани страни (потребители, институции, отговорни за предоставянето; неправителствен сектор и т.н.).

Като цяло интервюираните лица подчертават, че въпреки всички положителни изменения в законодателството, сега действащата система на социално подпомагане не е ефективна, защото не са проучени добре специфичните потребности на различните групи, обект на подпомагане и системата не е съобразена с тази специфика.

Според анализа на БАН голяма част от заинтересованите страни са съгласни, че в момента социалното законодателство е твърде фрагментирано, поради което са склонни да приемат кодификация и да я подкрепят.

 


27.11.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад