Назад

Съветът на браншовите организации при БТПП обсъди широк кръг теми, свързани със здравето, безопасността и оценката на риска при работа

Съветът на браншовите организации при БТПП инициира и проведе тридневен семинар по „Здравословни и безопасни условия на труд“.

Семинарът бе открит от Цветан Симеонов – председател на БТПП, който приветства участниците за включването им в мероприятието, засягащо важни теми, свързани със здравето и безопасността при работа - особено сега, в условията на COVID-19.

Мероприятието бе ръководено от Гена Събева – председател на Съвета на браншовите организации при БТПП.

Изключително важна и актуална бе темата „Здраве и безопасност по време и след COVID-19, представена от  Нейко Нейков, юрист – консултант по здраве и безопасност. Акценти бяха поставени върху: важността за запознаване на персонала с достоверна и точна информация за COVID-19 и приетите с оглед това вътрешни правила на работа, които са съобразени с конкретните особености на отделен бранш. Посочени бяха основните стълбове на взаимоотношенията между работодатели - работещи – консултанти - контрол, като: повишаване на личната култура; повишаване на личната отговорност; фирмената култура; информираността. Засегната бе темата за работа от разстояние в контекста на разпоредбите на Кодекса на труда и разликата с надомната работа. Анализирани бяха възникнали през 2019 г. трудовите злополуки по сектори и тяхната тежест и показани примери за негативни последици от нарушаване на правилата за здраве и безопасност.

В рамките на семинара, с доц. Петкан Илиев бяха обсъдени „Текущи тенденции на пазара на труда“, важна тема за браншовите организации и за техните членове. Дискутира се облекчаването на режима за вноса на работници. Председателят на БТПП изрази благодарност за повдигнатия по време на презентацията въпрос относно променените условия и новите функции на работодателите във формиране на учебните програми.

Изключително полезна и конструктивна бе дискусията, проведена с главния секретар на БТПП – Васил Тодоров относно Проекта на РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ за механизъм по договаряне и определяне на размера на минималната работна заплата за страната, съдържащ предложения на социалните партньори. Новото в тази вече наложена практика е механизмът да обхване договаряне на минималната работна заплата по икономически дейности, като следствие от постигнатото споразумение за отпадането на минималните осигурителни прагове. По време на презентацията бяха представени показателите, които следва да залегнат като критерии при определянето на минималната работна заплата – производителност и съотношението между минималната работна заплата и средната работна заплата за страните в ЕС, които прилагат и определят показателя „минимална работна заплата“. Беше изразена позицията на БТПП по отношение на тристранното сътрудничество и диалога в подкрепа на колективното трудово договаряне на ниво предприятие, което позволява да се види спецификата, икономическите възможности и перспективата на предприятието.

В рамките на дискусията бяха засегнати проблемите при определяне на минималната работна заплата за хората в неравностойно положение. Повдигна се въпросът за формиране на регионални браншови структури, които да защитават интересите на членовете си в региона.

Пред участниците в семинара бе представени информация от доц. Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП, член на УС на БТПП, относно проведената Кръгла маса по покана на Съвета по иновации при БТПП с участието на българския еврокомисар Мария Габриел „Политиката на ЕС за развитието на иновациите в Програмен период 2021-2027 г. и мястото на Република България в този процес“. В допълнение бе коментирана необходимостта от подобряване на ЗБУТ като част от процеса на въвеждане на иновациите в практиката. 

Интерес сред участниците предизвика темата Принцип на властта - Какво кара другите да ни слушат и да ни имат доверие? Хигиена при комуникациите“ с лектор Георги Христулев - председател на "Сдружение на българските търговци". Представяйки по интригуващ начин темата, лекторът обърна внимание на това, че редом с предприемачеството, би следвало и невронауките да намерят място в учебните програми за първи клас, като метод за себепознание.

Особено полезна за бъдещата работа на браншовите организации и на техните членове бе представената от Владимир Томов – председател на Съвета по инвестиции при БТПП, информация относно инвестиционния процес и въздействието на нормативната уредба в областта на ЗБУТ върху него

 

 

 


22.10.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад