Назад

Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседание

Социалните партньори не постигнаха съгласие за промяна на заплатите в администрацията


Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе на 13 октомври онлайн заседание. БТПП беше представлявана от Васил Тодоров – главен секретар. 

В първа точка от дневния ред на заседанието на НСТС правителството и социалните партньори обсъдиха плановете за действие за изпълнение на Националното тристранно споразумение на съответните министерства с оглед на компетентността им в отделните раздели на Споразумението. Участие в дискусията взеха представители съответно на министерствата на: финансите, икономиката, енергетиката, труда и социалната политика и образованието и науката.  Социалните партньори изразиха становища и представиха бележки и предложения, насочени към конкретизиране на планираните действия и мерки.

По точка втора НСТС разгледа проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, внесен от министъра на външните работи и министъра на културата. С предложените в проекта промени се предвижда увеличение на заплатите на служители, работещи на първа линия от дипломатическата служба, дългосрочно командировани в чужбина, както и на служители от Националния институт за недвижимото културно наследство, предложени от съответните ръководители в срок до 31 октомври 2020 г. БТПП и другите работодателски организации не подкрепят проекта. Васил Тодоров отбеляза, че „в ситуацията на COVID-19, в която бизнеса се бори за оцеляване и запазване на заетостта, не е редно администрацията да увеличава възнагражденията на служителите си, защото не само оказва негативно влияние върху частния сектор, но и не е налице значително подобрение в обслужването за бизнеса и гражданите.“ Липсата на електронно правителство и оптимизация на администрацията – са други аргументи против приемането на това предложение.

Социалните партньори обсъдиха проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, внесен от министъра на труда и социалната политика. Социалните партньори не постигнаха съгласие по предложението - работодателските организации не изразиха подкрепа. БТПП предлага подходът за определяне на методиката за възнагражденията на социалните работници да е на принципа за комплексната оценка, представлява съвкупност от правила, посредством, които ще се оцени съответствието между изискванията за съответната длъжност и престираното изпълнение на задълженията на служителя или работника, с оглед определяне на оптимално възнаграждение за длъжността. По този начин ще имаме едно стимулиране на служителите, които работят в изключителни условия и ще допринесе за по-качественото обслужване в сферата на социалните дейности.

БТПП възрази и срещу предложението на Националното сдружение на общините в Република България за промени в Кодекса на труда и тяхното включване в състава на Националния съвет за тристранно сътрудничество с аргумента, че трипартитното сътрудничество включва правителство, синдикати и работодатели, и никъде в света няма включена четвърта страна – общините. Последните не са и независими от страна на държавата – голяма част от техните бюджети се формират от държавни субсидии.

 

 


14.10.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад