Назад

БТПП изпълни целите и плановете си за 2019 г. в подкрепа на бизнеса

Управителният съвет на Палатата прие Програмата за дейността през тази година


На 10 март се проведе редовно годишно заседание на Управителният съвет на Българската търговско-промишлена палата, който прие Отчета за дейността на Палатата за 2019  г., Годишния финансов отчет на БТПП за 2019 г., Становище по отчета на ИС на БТПП за 2019 г. и Отчет за дейността на КС през 2019 г.

За изпълнение на целите и задачите се утвърдиха Програмата за дейността на БТПП и План-сметка на Палатата за 2020 г.

За подобряване на условията за правене на бизнес в страната ни УС възложи на БТПП да усъвършенства своята дейност по набиране на предложения и сигнали за административни тежести и корупция, които да бъдат представяни на съответните органи за съдействие за тяхното разрешаване.

Програмата на БТПП за 2020 година е отворена и може да бъде актуализирана в съответствие с икономическата ситуация в страната, както и допълвана с идеи и предложения на членове и партньори на Палатата, фирми и браншови организации.

Документи за дейността на БТПП:


12.03.2020 г.
Назад