Назад

Платформата «Иновационна борса» реално свързва науката с бизнеса - проект на Съвета по иновации при БТПП

Доц. ЙОСИФ АВРАМОВ, доктор по икономика, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП


Платформата „Иновационна борса“ е първа по своята функционална характеристика не само у нас, но и в страните от региона на   Централна и Източна Европа във вида, който функционира на сайта на Съвета по иновации при БТПП - www.inovacii.eu. Тя е нова, авангардна разработка на мултидисциплинарен екип с експертно участие на финансисти с богат международен опит в борсовите сделки при търговията с ценни книжа, фючърсните сделки с основните борсови стоки, онлайн финансирането (краудфъндинг), както и от водещи софтуерни експерти от Института по информационни и комуникационни технологии при БАН. Индустриалните отрасли и сектори, върху които ще се фокусира дейността на екипа, който мениджира Платформата „Иновационна борса”, са: информационни и комуникационни технологии; дигитализация на културно-историческото ни наследство и мултимедийни проекти; енергоспестяващи технологии и енергийна ефективност; технологии, свързани със здравето; биотехнологии; нанотехнологии; горивни водородни клетки и електротранспортни превозни средства; химическа и фармацевтична промишленост; машиностроене, металообработване и електроника, както и дълбочинна преработка на отпадъците.

Пред екипа, който е изготвил и мениджира Иновационната борса, са налице редица трудности и предвид това се правят и някои предложения за преодоляването им. Необходими са и известни регулации от страна на държавен или независим регулативен орган към изпълнителната власт по отношение на електронните платформи за търговия с иновативни идеи и продукти. По този начин ще се повиши доверието на инвеститорите към инвестиции от подобен характер, които са високорискови и трудно кредитируеми от страна на банките и финансируеми от други финансови институции. Основната задача на този вид борса е да служи като посредник между автори и изпълнители на иновативни разработки, образци и прототипи, и връзката им с други участници от реалния бизнес и от финансовите кръгове в иновационния процес, които да ги подпомогнат за тяхната пазарна реализация, адаптиране към различни търговски и технологични цели, както и тяхната последваща пазарна комерсиализация.

Чрез Платформа „Иновационна борса” физически и юридически лица, които имат патенти и/или дори само идеи за иновации, могат: да представят свои иновативни идеи, разработки, прототипи, продукти и др. Чрез механизмите на борсовата търговия се прави по-бързо реализацията им на пазара и се осъществяват бизнес контакти, като се търси и финансирането им. Иновативните продукти, изделия и услуги чрез борсата търсят изделия и услуги, способстващи за решение на определени проблеми, свързани  с модернизация и обновяване на дейността им в производството – нови патенти, изобретения, лицензи и т.н. Иноваторите също търсят подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на готова научно-приложна разработка, както и партньори за довършване на научна разработка. Инвеститорите могат чрез т.нар. дялово финансиране или финансиране чрез способите на т.нар. масово финансиране (crowdfunding) могат да вложат парите си в иновации.

Посочено бе, че потребители на Иновационната борса са иноватори - физически или юридически лица с иновационна идея или продукт, или са произвели прототип или т.нар. нулева серия на съответния продукт. В тази група влизат изобретатели, които притежават патент (полезен модел). За неговата реализацията и превръщането му в иновация, носеща на изобретателя доход, последният търси чрез Платформа „Иновационна борса” инвеститори. Реализацията може да се постигне със средства от донори или инвеститори; изобретатели, които са без патентовано изобретение, но са подали заявка за патент (полезен модел) и изчакват одобрението й от Патентното ведомство. Това са изобретатели, чието бъдещо изобретение е на фаза „идея”, за чиято реализация се търсят финансиране от потенциални инвеститори; дарители, предоставящи финансов ресурс за иновации; донори или дарители с интерес към реализиране на иновации. Донорите предоставят финансови средства на изобретатели. Целта е да се довърши реализацията на представена от изобретател идея. Средствата са безвъзмездни или срещу получаване на продукт. В текущата версия се предоставят безвъзмездни средства; инвеститори, които имат интерес за финансиране реализацията на иновации, като търсят съдружие с иноватора като предлага т.нар. дялово финансиране. Това са инвеститори с интерес за реализация на иновации срещу процентно участие в съвместна фирма; търговски дружества и индустриални предприятия, които търсят иновации за своята производствена дейност с оглед обновяване на производствената си гама изделия, произвеждани от тях. Те търсят иновации или решение на определен технически, научен, производствен или друг технологичен проблем в своята производствена дейност с оглед модернизацията и обновяването ѝ; консултанти, които търсят за сметка на свои клиенти за реализация и финансиране на тяхното ноу хау; оценители на предложените идеи; брокери, осъществяващи  връзките между иноватори и инвеститори.

Функциониращата вече четвърта година Платформа „Иновационна борса“, макар и частично, е постигнала една от основните си цели, която се изразява в създаването на подходяща иновационна среда за предлагане, търсене, намиране, проучване, както и последващи дейности за внедряване (производство и реализация) на нови иновативни продукти, технологии и услуги. Това е оригинален вариант за реализация на е-пазар на иновации, който не е реализиран до момента в България и в страните от Централна и Източна Европа.

Основната хипотеза, залегнала в разработката на проекта, е, че обменът на информация за нови продукти, идеи и проекти, чрез използване на Интернет средата е най-подходящ за поставената в проекта цел, да се организира т.нар. пазар на иновации. Предстоящо е мултиплицирането на Платформа „Иновационна борса“ и сред представителите на бизнеса и на научните среди в другите страни от Централна и Източна Европа, което ще стане с участието на търговските камари.

В заключение следва да се отбележи, че понастоящем продължава доразаработването на проекта за Платформа „Иновационна борса”, като се изготвя съвършенно нов специализиран софтуер. Това ще се осъществи от мултидисциплинарния екип, в който участва водеща българска софтуерна фирма. Екипът надгражда проекта, в т.ч. и чрез предоставяне на нови възможности за финансиране, като дялово и/или мецанин финансиране, освен чрез краунфъндинт, както е досега.  В новата разработка ще бъде направен и детайлен анализ и приложено към него съвсем ново ръководство на потребителя за изготвяния понастоящем софтуер за този проект, който е уникален не само за нашата страна. В него ще бъде заложен принципа на блокчейн технологията за осъществяване на бърсовите транзакции. Новият проект ще се реализира с  финансиране от международен европейски проект.

 


22.10.2019 г.
Назад