Назад

Кръгла маса „Нови възможности за финансиране на бизнеса чрез Фонда на фондовете“ се състоя в БТПППо инициатива на Съвета на браншовите организации при БТПП бе организирана кръгла маса на тема: „Нови възможности за финансиране на бизнеса чрез Фонда на фондовете – мениджър на финансови инструменти в България“. Дискусията бе открита и ръководена от Гена Събева – председател на Съвета на браншовите организациите при БТПП. В нея се включиха представители на браншови организации и техни членове.

Лекторът – Петър Михайлов, старши експерт „Инвестиции в сектор МСП“,  запозна участниците с основните дейности на Фонда, управляващ средства от 1.2 млрд. лева по четири оперативни програми: ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП “Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“ и ОП „Региони в растеж“. В презентацията бе поставен ацент върху основната дейност на Фонда, съсредоточена в структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Еропейските структури и инвестиционни фондове, през програмния период 2014 – 2020 г., като очакванията са тенденцията да се запази и през следващия програмен перод 2021-2027 г. Фондът на фондовете избира финансови посредници – банки, фондове, кредитни и други финансови институции. От своя страна избраните финансови мениджъри мобилизират допълнителен частен капитал и значително увеличават публичния ресурс, който чрез тях достига до крайните получатели.

Представени бяха: законодателната и регулаторна рамка на финансовите инструменти, същността и предимства им: преодоляване на несъвършенства на пазара; финансова дисциплина; експертиза; револвиращ ресурс; лостов ефект.

Показани бяха видове, структура и жизнен цикъл на финансовите инструменти – от бизнес идея на стартираща компания, до развита компания с планове за растеж.

В рамките на Фонд на фондовете е създадено Звено за координация, на база Меморандум за разбирателство между Република България, представлявана от Министерство на финансите, и Европейска инвестиционна банка (ЕИБ). То цели да функционира успешно като единна точка за достъп до комплексната система от европейски фондове, програми и инструменти, приложими в България. Ранното установяване на възможностите за финансиране по ЕСИФ и Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), включително комбинирано финансиране, както и осигуряването на координация на заинтересованите страни в публичния и частния сектор, може да даде тласък на реализацията на проектните идеи и предложения, както и на цялостния инвестиционен процес в страната.

Звеното за координация отговаря на широк кръг от запитвания относно проектни идеи, предложения и инвестиционни намерения на различен етап на развитие или готовност, като осигурява експертни становища и съвети за възможностите за финансиране, включително и комбинирано такова, за публичния и частен сектор.

За контакти: тел. 02 905 52 36; 359 2 905 52 38; 359 2 905 52 39; e-mail:  bap@fmfib.bg

Презентацията може да видите  тук


24.06.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад