Назад

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

БТПП не подкрепи проект на Закон за изменение и допълнение на ЗДДС


На заседание на НСТС, провело се на 19 юни, БТПП беше представлявана от Васил Тодоров – главен секретар. Тристранният съвет разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност и Проект на Закон за публичните предприятия.

В рамките на дискусията Палатата не подкрепи проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.  Според БТПП предвиденото намаляване на стандартната данъчна ставка за ДДС за избрани групи продукти не гарантира намаляване на цената на стоките, тъй като този процес не подлежи на контрол в пазарната икономика.

Допускането на намаление на ставките на косвените данъци и въвеждането на диференцирани ставки по групи стоки e предпоставка да се търсят решения за балансиране, което от своя страна е възможно да предизвика необходимост от увеличаване на ставките на преките данъци. Не на последно място беше  обърнато внимание и на възможностите от увеличаване на риска от данъчни измами и укриване на ДДС.

БТПП принципно подкрепи проекта на Закон за публичните предприятия, който да регулира дейностите и правилата, свързани с корпоративното управление на публични предприятия с държавно участие. Принципите за публичност и прозрачност при създаването и управлението на публичните предприятия са от основно значение за напредъка на България във връзка с ERM II. Васил Тодоров обърна внимание на необходимостта да се прецизира  определението „пазарни дефекти“ (чл. 5 от законопроекта), тъй като не дава представа какво законодателят влага в смисъла на неефективно и неефикасно и може да се тълкува нееднозначно. Това създава предпоставки за субективизъм на лицата, ангажирани с тази дейност.

Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 

Становище на БТПП относно Проект на Закон за публичните предприятия


20.06.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад