Назад

Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на ЗДДСБТПП изпрати до Парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика своето становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (сигн. № 954-01-37).

БТПП счита, че предвиденото намаляване на стандартната данъчна ставка за данъка върху добавената стойност (ДДС) за избрани група продукти, (брашно и изделия от брашно, месо, мляко и яйца) не гарантира намаляване на цената на стоките, защото този процес не подлежи на контрол в пазарната икономика.

Веднъж допуснато, то ще бъде използвано като аргумент за натиск и от други икономически субекти за намаляване на ставките на ДДС за стоки и услуги, с което ще се подкопае стабилността на системата на приходите в бюджета и ролята на ДДС като основен приходоизточник.

 Изключително важно е, при всеки опит да се правят промени в режима на ДДС, да се направят прецизни анализи от какви приходоизточници ще се компенсира негативното отражения върху бюджетните приходи на намалените ставки за основни хранителни продукти. Това е още повече наложително с оглед фактическото използване на съществена част приходите от ДДС за балансиране на плащанията по публичните осигурителни схеми.

Допускането на намаление на ставките на косвените данъци и въвеждането на диференцирани ставки по групи стоки e предпоставка да се търсят решения за балансиране, което от своя страна е възможно да предизвика необходимост от увеличаване на ставките на преките данъци, съответно натиск за въвеждане на прогресивно подоходно облагане, както и увеличение на ставките на други неданъчни публични вземания.

БТПП винаги е отстоявала позицията, че единната ставка на данъка върху добавената стойност е най-справедлива от гледна точка на принципа на равнопоставеност на стопанските субекти и от гледна точка на функционирането на системата на ДДС. С въвеждането на различни данъчни ставки за ДДС се увеличава рискът от данъчни измами и укриване на ДДС, защото се създава възможност за неправилно деклариране и прилагане на режима на намалена ставка. Въвеждането на диференцирани ставки изисква съответно и увеличаването на специализирания състав на Националната агенция за приходите. 

През 2016 год. БТПП направи собствено проучване чрез Европейски иновационен и информационен център (EEN) към БТПП, който със своята мрежа от партньори от страните-членки обобщи информация от прилагането на диференциран ДДС. Информация от това проучване ни даде достатъчно мотивирана оценка, че прилагането на различна ставка на данъка е неефективен инструмент, свързан е с бюджетни загуби, повишаване на административната тежест в данъчно отношение и е свързан в преобладаващия брой от случаи с липсата на краен ценови ефект върху потребителите – заради запазване на цените на стоките. Исторически много малко страни, като изключим тези, които първи са въвели ДДС в данъчните си системи, си позволяват, да въвеждат диференцирани ставки на ДДС. Не ни е известно това  решение да е довело в тези страни до  положителни тенденции в икономиката.

С оглед гореизложеното, БТПП предлага да се търси решение за подобряване на данъчната политика чрез премахване на данъка върху дивидента, намаляване с 5% на данъка върху доходите на едноличните търговци с цел изравняването му с нивата корпоративния и индивидуалния подоходен данък, както и усъвършенстване на системата за възстановяване на данъка върху добавената стойност (ДДС).

Друг положителен подход в данъчното законодателство би бил с право на данъчен кредит по Закона за ДДС да се ползват инвестициите в държавна и общинска инфраструктура, свързани с осъществяването на инвестиционен проект и направени от лица, осъществяващи независима икономическа дейност, както и усъвършенстване на режима на т.н. „особена солидарна отговорност” по чл. 177 от Закона за ДДС – ограничаване на хипотезите на отговорност на данъчно задължено лице в случаите на злоупотреба във веригата на договорните връзки.


18.06.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад