Назад

Среща с представители на Върховния комисариат на ООН за бежанцитеПредседателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с Емилия Братанова ван Хартен и Ива Лазарова от Представителството в България на Върховния комисариат на ООН за бежанците.

Обсъдени бяха въпроси, свързани с проблеми на работодателите, които наемат бежанци и лица, търсещи международна закрила, както и въпроси, свързани с тяхната интеграция и социализация в България. Фокусът бе върху създаването на по-благоприятни условия за устойчиво включване на бежанците в пазара на труда.

При положение, че в редица сектори работодателите изпитват остър недостиг на работна сила, бежанците представляват възможност за посрещането на част от нуждите на пазара на труда. В същото време обаче при наемането на работници-бежанци с необходимите умения и квалификация работодателите се сблъскват с непълноти в нормативната уредба и с пречки от административен характер. Например, след подаване на молба от страна на чужденеца към Държавната агенция за бежанците (ДАБ) за получаване на съответния статут, Агенцията му издава регистрационна карта за срок от 3 месеца, която дава право на пребиваване в страната. Въз основа на тази регистрационна карта след третия месец от подаването на молба за международна закрила работодателят може да сключи с лицето, търсещо закрила, срочен трудов договор. Практиката е след изтичането на тези 3 месеца ДАБ да удължи регистрационната карта и това е основание бежанецът да продължи да бъде включен в заетост. Проблемът, обаче, е  че работодателят е принуден да сключи с него нов срочен трудов договор, което противоречи на разпоредбите на Кодекса на труда, вместо неудължаването на регистрационната карта на лицето от страна на Агенцията да бъде основание за прекратяване на първоначално сключения срочен трудов договор. Очевидно, налице са някои пропуски в нормативната уредба, които трябва да се отстранят.

Двете страни се договориха да представят предложение пред компетентните органи за прецизиране на текстове в съответните законодателни актове, като Закона за чужденците, Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Кодекса на труда, с което да се улеснят работодателите да наемат такива лица, притежаващи нужните компетентности,  както и да се увеличат възможностите на бежанците и търсещите закрила лица да се включват пълноценно в пазара на труда в България.

 


26.02.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад