Назад

БТПП настоява за промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произходС писмо до министъра на икономиката БТПП настоява за иницииране на промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ДВ, бр. 62/27.07.2018 г.). Припомняме, че със закона се въвеждат регулации за операторите, извършващи дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

БТПП се отнася с разбиране към целите на Закона - да въведе известни регулации в областта на търговията с горива, насочена към намаляване на сивата икономика и принципно подкрепя тази цел. БТПП, обаче възразява срещу подход за ограничения, насочени към улесняване на администрацията в контролната й дейност. Подобни ограничения следва да се правят след обстойна преценка на всички положителни и негативни последици. В тази връзка строителни компании – членове на БТПП, възразяват срещу следните забрани и ограничения в закона:

1.   Законът нормира забрана за зареждане с гориво от мобилни бензиностанции и зареждане директно от цистерни, което ще причини сериозни разходи за строителните компании:

Общоизвестен факт е, че при изпълнението на големи строителни обекти (особено при изпълнение на инфраструктурни обекти) строителните компании използват значителен брой ресурси (лека и тежка строителна механизация и др. под.). В случаите на използване на тежка строителна механизация, само транспортиране на механизацията до територията на строителния обект е изключително трудоемко и скъпо. В този смисъл посочената забрана ще има за резултат реализиране на значителни допълнителни разходи от страна на строителните фирми, тъй като за тяхното зареждане няма да могат да се ползват мобилни бензиностанции и цистерни, респ. – ще трябва да преминат през цялата нелека процедура за строителство на собствена стационарна бензиностанция.

2.   Законът забранява зареждането с горива от вътрешно ведомствени бензиностанции на трети лица, работещи на територията на съответното ведомство.

На територията на страната има не малко големи производствени бази, в които са изградени т.нар. ведомствени бензиностанции, от които се  зареждат не само машини, собственост на съответното предприятие, но и машини на фирми - подизпълнители, осъществяващи дейности на територията на тези площадки. При посочената забрана предприятията – собственици на ведомствени бензиностанции няма да имат право да зареждат машини на подизпълнители. В тези случаи последните или ще се откажат от предоставяне на подобни услуги, или ще увеличат драстично цените на предоставяните от тяхна страна услуги. И в двата случаи, ефектът ще бъде отказ от предоставяне на услуги, свиване на икономическия пазар и не на последно място прекратяване на икономически оператори (производители, подизпълнители, предоставящи различни по вид услуги и т.н.) и закриване на работни места.

3.   Независимо от гореизложеното следва да се изтъкне, че въведените забрани/ограничения не само, че няма да могат да улеснят контролната дейност, но ще я усложнят, предвид необходимостта  от упражняване на надзор върху много на брой бензиностанции, които нямат право да зареждат определени машини.

БТПП предлага да бъде инициирана от Министерство на икономиката процедура за изменение на текстове от цитирания по-горе Закон. Палатата предлага и конкретни промени в текстове - виж ТУК


08.01.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад