Назад

Амбициозен проект за дигитализация на МСПБългарската търговско-промишлена палата стартира по Оперативна програма „Добро управление” амбициозен проект „ДИГИТАЛНИ МСП – Стимулиране на приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката”. Целта е разработване на инструментариум  за повишаване на активното участие на бизнеса, неправителствените бизнес структури  и гражданите в разработването, реализирането и мониторинга на политиките за дигитализиране на икономиката.

За целите на проекта в 28-те областни центрове на страната ще се проведе национално проучване сред бизнеса, неправителствените браншови организации, гражданите и структурите на гражданското общество за нивото на иновативност на МСП,  нагласата на бизнеса за дигитализирането на производствените процеси във връзка с Индустрия 4.0, въвеждането на дигитален маркетинг и дигитален обмен на информация с държавната и общинската администрация и с клиентите, ефектът върху гражданите от дигитализацията на бизнеса, както и на пречките и предизвикателствата пред този процес.

БТПП  ще направи задълбочен анализ на резултатите от проучването и планира да подготви не по-малко от 8 препоръки за подобряване на нормативната уредба и на приложните аспекти на политиките, свързани с този процес.

При разработването на инструментариума, базиран на резултатите от анализа, БТПП ще обмени опит и добри практики с останалите европейски търговски палати, част от мрежата на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати /ЕВРОПАЛАТИ/ във връзка с дигитализацията на бизнеса.

Палатата със съдействието на регионалните си структури - регионалните търговско-промишлени палати - ще организира и проведе национална комуникационна кампания в 28-те областни центъра на страната, чрез провеждането на 28 кръгли дискусионни маси с участието на бизнеса, неправителствените браншови структури, представители на държавната, областната и общинската администрация, както и представители на гражданите и гражданските структури за популяризиране на разработения инструментариум и на подготвените и направени препоръки за подобряване на нормативната уредба и на приложните аспекти на политиките, свързани с процеса на дигитализация на малкия и средния бизнес.


07.01.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад