Назад

БТПП стартира новия проект по Националния план за действие по заетостта за 2019 г.С проекта си по Националния план за действие по заетостта-2019 г. БТПП поставя основен акцент върху работата с най-многобройната група от регистрирани безработни лица, а именно групата на продължително безработните лица, като усилията са насочени към повишаване на тяхната професионална подготовка, мотивация и постепенно въвеждане в пазара на труда, където липсата на работна сила се чувства все по силно от работодателите в множество браншове.

В името на проект „КАТАЛОЗИ“ (Компетентностна Актуализация, Трудово Активиране и Логистика на Обучения, Заетост и Интегритет) е закодирана логическата матрица на подхода за решаване на проблема с активиране и включване в обучения и заетост на продължително безработните лица.

Основният алгоритъм на предвидените за реализация дейности по проект „КАТАЛОЗИ“ допълва мерките предвидени в НПДЗ-2019 за фокусиране на усилията за въздействие, насочени към продължително безработните лица, като предвижда активиране на лицата за включване в подходящи актуални компетентностни модели допълващи палитрата от професионални обучения, като преход към включване в процес по заетост, самонаемане и стаж.

Проектът предвижда:

  • професионалните обучения да подготвят кадри за секторите: „ресторантьорство“, „информатика“,  „търговия“, „стопанско управление и финанси“, „администрация“, „строителство“, „хотелиерство“, „производство“, „услуги за населението“„, туризъм“, „градинарство“  и др.
  • да бъдат обхванати от дейностите по обучения в ключови компетентности, професионални обучения и заетост 1280 безработни лица от групите в неравностойно положение, живеещи на територията на над 25 общини, от които общините с ниво на безработица над средното са 18 бр. или 72% от тях, като се следва следния алгоритъм за реализирането на тези дейности, а именно:
  • Подбор и активиране на лицата от целевите групи при използване на регионален подход за включване в подходящите за тях проектни обучения;
  • Включване на лицата от целевите групи в подходящите компетентностни обучения в допълнение на конкретното им професионално обучение, необходими от една страна за преодоляване на изгубените им трудови и професионални навици, а от друга за плавен преход към заетост;
  • Включване на участниците в проекта в теоретичната част на подходящите за тях професионални обучения, които съответстват и на реално заявени потребности от работодатели в различни сектори, с приоритет на секторите с най-голямо търсене на специалисти и най-голям брой свободни работни места в конкретният регион на Република България.
  • Придобиване на необходимите умения с практическа насоченост, чрез инструментите на учебната и производствена практика;
  • Включване на успешно завършилите лица от целевите групи в процеса по наемане, самонаемане и стажуване.

Освен обучения на безработните лица, проектът предвижда най-малко 40% от тези от тях, които са успешно завършили обученията си по проекта и са придобили необходимия квалификационен профил, знания, умения и компетенции, да бъдат включени в заетост.


02.01.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад