Назад

БТПП не подкрепя предложението за увеличаване размера на минималната работна заплата

От 510 на 560 лв. от началото на 2019 г.
Минималната заплата да се базира на икономически критерии, а не на политически обещания. Не считаме, че консултирането в НСТС е работещо и полезно, след като държавата е решила предварително, че минималната работна заплата ще е 560 лв. БТПП не е против ръста на минималното възнаграждение, но когато то е базирано на обективни критерии“.  Това заяви главният секретар на БТПП по време на днешното заседание на НСТС.

Палатата е твърдо против начина, по който и тази година бе определена МРЗ – като елемент от Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., приета с Решение № 768 на МС от 28 октомври 2018 г., без създаден механизъм за определянето й и без предварително консултиране й в рамките на тристранния диалог.

В извършената частична оценка на въздействието не са правени анализи за влиянието на новия размер на МРЗ върху бизнеса и особено върху сектора на МСП, върху икономически дейности/предприятия, които произвеждат продукти с по-ниска добавена стойност и съответно достигнатите нива на производителност многократно са по-ниски в сравнение с ръста на МРЗ. Изчисленията на БТПП показват, че за една година от увеличението на МРЗ от 510 лв. на 560 лв. разходите на работодателите за служители, които получават минимално заплащане, ще се увеличат с поне 284 млн. лв., като тук не са включени и допълнителните разходи за т.нар. клас „прослужено време“.

Палатата отбелязва също несъответствието, което в последните години се наблюдава – динамиката на минималното заплащане многократно изпреварва темпа на производителността на труда.  Тази тенденция се запазва и сега – очакваният годишен ръст на производителността на труда е около 3%, а се предвижда увеличение на минималната заплата през 2019 година с 9.8% (от 510 лв. на 560 лв.).

На днешното заседание НСТС освен проект на Постановление на МС за определяне на нов размер на минималната работна заплата, обсъди също проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и предложение на КТ „Подкрепа“ за актуализиране на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение по чл. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

Приложение


18.12.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад