Назад

Заетостта на хората с увреждания – фокус на кръглата маса под патронажа на президента на Република България

БТПП представи своите виждания относно заетостта на хората с увреждания по време на конструктивна дискусия под патронажа на президента на Република България Румен Радев. Според Палатата, особено важно в условията на кадрови дефицит е активното включване на хора с увреждания като работещи, с реален принос в дейността на фирмите.

От страна на БТПП презентация пред аудиторията представи инж. Георги Илиев, който е и Председател на Българска Асоциация Труд, Здраве, Безопасност (БА ТЗБ). От Палатата участваха още главният секретар на БТПП Васил Тодоров и Олга Чугунска, главен експерт „Икономически анализи“.

Като фактор, ограничаващ трудовата интеграция, г-н Илиев отбеляза, че задължението на фирмите с персонал над 50 човека да осигурят места за трудоустрояване, е нормирано предимно за длъжности с ниска квалификация и незадоволително заплащане. Така често в практиката хората с увреждания работят на позиции, които не съответстват на пълния им потенциал и способности.

„Ненужни и нископлатени длъжности, изискващи  слаба квалификация, не са правилният подход към интеграция на хората с увреждания. Хората с увреждания е нужно да заемат работни места, които са реално необходими на компаниите“, продължи с изказването си г-н Илиев.

От друга страна, дискусионен остава и въпросът със закрилата при уволнение (предварително разрешение от Инспекция по труда) и до колко е полезен. В практиката се оказва, че това понякога е пречка работодателят да наеме лица с увреждания. А в други случай, неполучаването на разрешение за уволнение в случай, че такова е поискано, не би довело до трайно запазване на работно място на трудоустроеното лице. В основната част от случаите, на него ще му бъде предложена друга, често пъти формална длъжност, с по-ниско възнаграждение.

По-детайлна информация за можете да намерите в презентацията на инж. Георги Илиев.

В края на дискусията Президентът на Република България Румен Радев съобщи, че кръглата маса ще се превърне в ежегоден форум. Предстоят да бъдат учредени и годишни награди за компании, които наемат хора с увреждания.


11.07.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад