Назад

„Бизнес ангели“ и инвестиции

Проект за насърчаване на женското предприемачество


БТПП участва във втората среща на партньорите по проект  SEEWBAN - „South Eastern Europe Women Business Angels Network“, която се състоя на  6 и 7 юли в Единбург – Шотландия. Проектът се финансира с подкрепата на Европейската комисия и има за цел да насърчи развитието на „мрежа от жени бизнес ангели“ в Югоизточна Европа, което да ускори растежа и да стимулира допълнителни инвестиции в женското предприемачество.

В проекта участват организации от Гърция, България, Кипър, Италия,Унгария, Словения и Шотландия.

Българската търговско-промишлена палата и Българската асоциация на жените предприемачи, които са партньори по проекта, имат задачата да създадат мрежа от жени“бизнес ангели“, както и да насърчат процеса на инвестиции в стартиращи бизнес идеи от жени предприемачи.

По проекта се разработва е-обучителна програма за жените бизнес ангели, която ще бъде готова за ползване в началото на м. септември. Тя ще съдържа информация по отношение на иновативност на бизнес идеята, финансови параметри на инвестицията, основни изисквания към бизнес плана, стъпки на „ангела“ след одобрение на идеята и др. полезни съвети , вкл. симулационни казуси за вземане на решения, с акцент върху най-важните за преценка параметри.

Платформата ще бъде отворена за ползване от всички потенциални жени „бизнес ангели“, както и за всички заинтересовани страни.

БТПП, в процеса на реализиране на проекта, ще пре-селектира иновативни бизнес идеи за стартиращ бизнес и ще предостави същите на потенциалните жени “бизнес ангели“, които съвместно с експерти от Палатата ще имат възможност да разгледат и преценят предложенията и да се възползват от същите с цел инвестиция в обещаващи бизнес идеи.

По време на срещата в Единбург се дискутираха и въпросите, свързани с наличните стимули в нормативната уредба на европейските страни, които благоприятстват активността на жените предприемачи и жените „бизнес ангели“, като напр. достъп до финансиране, менторски услуги за стартиращи фирми на жени предприемачи, системата от социални услуги, необлагаем с данък процент  от инвестицията от „бизнес ангели“ и др. В тази посока бяха разгледани и цитирани като най-добри примери опитът на Обединеното кралство, Франция, Германия и Испания.

Палатата заедно с асоциациите на жените предприемачи и мрежите на „бизнес ангелите“, след обстойно проучване на европейския опит, ще обобщи добрите практики и ще оформи своите предложения за законодателни промени, които да стимулират развитието на мрежата от „ангели“ с цел увеличаване на инвестициите в стартиращо предприемачество или в разрастващо се предприятие.

 


10.07.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад