Назад

БТПП: Необходима е икономическа обосновка за механизма за поетапно ограничаване на плащанията в бройВ проект на Закон за изменение и допълнение на ДОПК (§ 60) се предлага поетапно снижаване на тавана на сумите, които могат да се плащат в брой: 10 000 лв. - до 31.07.2017 г. (каквото е и сега съществуващото ограничение); 5 000 лв. – от 01.08.2017 до 31.12.2017 г.; 3 000 лв. – от 01.01.2018 г. и 1000 лв. – от 01.01.2019 г.

Направеното проучване от страна на БТПП показва, че не е налице сходен такъв праг в другите европейски държави. Само в Гърция е приет най-ниският праг от 500 евро за плащане между всички лица (физически и/или юридически), който е приблизително равен с посочения в законопроекта най-нисък таван от 1000 лв., който да влезе в сила от 2019 г. Но следва да се отчита, че предвид голямата външна задлъжнялост на Гърция въведените от страната мерки могат да се окачествят като извънредни. Във всички останали страни праговете за плащанията в брой са по-ниски и диференцирани. Така напр. във Франция прагът е 1000 евро, но той не се прилага за сделки физическите лица, както и по отношение на чуждестранните лица (ограничението за последните е 15 000 евро). В Португалия прагът за корпоративни субекти е 1000 евро. В Румъния има въведен дневен праг от 1126 евро за корпоративните субекти. За сделки между корпоративни субекти и физически лица дневният праг е 2 245 евро. За сделки между физически лица дневният праг е 11 224 евро. В Испания максималният праг е 1000 евро, само ако едната страна е корпоративен субект; този праг не се отнася за чуждестранни физически лица, спрямо които е въведено ограничение от 15 000 евро за плащания в брой.

На второ място – БТПП счита, че не се предлага анализ и оценка налице ли са положителни резултати, показани в измерими величини, след като през 2016 г. прагът за плащанията в брой се снижи от 15 000 лв. на 10 000 лв. Очевидно е, че едногодишното прилагане на по-ниският с 5 000 лв. праг би било добра база за изводи от ефекта, както и за евентуално по-нататъшно снижаване на ограничението.

На трето място, Палатата предлага да се приложи икономическа обосновка за механизма, който е аргументирал предложеното снижаване на праговете в периодите напред.

Според БТПП не е икономически оправдан подходът да се променя таванът за плащанията в брой в средата на 2017 г., тъй като по този начин се елиминира елементът „предвидимост“ за настоящата данъчна година.

На последно място, БТПП отчита, че не е налице предварителна оценка за въздействието за предложеното „стръмно“ снижаване на праговете.

Проучване на Палатата, проведено още през 2009 г., показва,  че болшинството от членовете  са се обявили за лимитирането на плащанията в брой до определено ниво, в т.ч. и за ниво 5000 лв.  Налице са и становища от членове на БТПП, че е целесъобразно да се въведат диференцирани прагове за плащанията в брой по отношение на физическите и на юридическите лица. Има направени предложения за ограничаване на някои форми на кешови разплащания, напр. чрез клиентските сметки на нотариуси при покупко-продажба на недвижими имоти – при тези сделки купувачът внася в брой немалки по размер суми по клиентска сметка на нотариуса, а продавачът инкасира същите тези суми на каса.

Становището на БТПП относно Закон за изменение и допълнение на ДОПК:  ТУК

 


03.07.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад