Назад

БТПП участва в Юлската пленарна сесия на ЕИСК в Брюксел



Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в Юлската ПЛЕНАРНА СЕСИЯ на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), която се проведе в сградата на Европейската  комисия, сграда „Charlemagne“ . Участниците в сесията  приеха Резолюция относно приноса на ЕИСК към работната програма на Европейската комисия за 2018 г. и Резолюция относно „Бяла книга за бъдещето на Европа“.

Бяха разгледани и гласувани  СТАНОВИЩАТА НА КОМИТЕТА  за Индустрията на фалшифицираните и пиратските стоки, Електронен пакет за ДДС в рамките на цифровия единен пазар и Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки, както и  Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще - Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

Беше направен Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда: общи предизвикателства и начини за обединяване на усилията с цел постигане на по-добри резултати.

Георги Стоев участва в обсъждането на Последствията от цифровизацията и роботизацията на транспорта за изготвянето на политиките на ЕС и в дебата за Предложение за изменение на Регламента относно извършването на въздухоплавателни услуги - Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността.

През втория ден на пленарната сесия зам.-председателят на БТПП участва в срещата с Мишел Барние, главен преговарящ от страна на ЕС във връзка с BREXIT.


06.07.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад