Назад

Редовно годишно заседание на Управителния съвет на БТПП

Управителният съвет на Българската търговско-промишлена палата прие Отчета на Палатата за 2016  г. и утвърди Програмата за дейността на БТПП през 2017 година. Документите бяха приети на проведеното на 7 март 2017 г. редовно годишно заседание на Управителния съвет на Палатата.

Във връзка с дейността на БТПП по облекчаване на условията за бизнес в страната, по време на заседанието бяха обсъдени трудностите, породени от действащите нормативни уредби. Председателят Цветан Симеонов подчерта, че Палатата работи активно за намаляване на дисбаланса между образованието и очакванията на бизнеса. Отчетено бе, че БТПП е постигнала заложените програмни цели и е реализирала заложените финансови планове с положителен резултат. БТПП запозна присъстващите с конкретни икономически предложения, които четирите национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, членуващи в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), обсъдиха в поредица срещи с политическите партии във връзка с предстоящите парламентарни избори на 26 март 2017 г.

Представени бяха и анкетните проучвания на Палатата, намерили широк отзвук в медийното пространство, свързани с делегации в чужбина, липсата на кадри, корупцията, данъчната система в България и др. Акцент бе поставен на редовната среща по случай поемането на председателството на съвета на ЕС от Република Малта на Евроклуба към БТПП, който отново събра редица дипломати, представители на бизнеса и институциите в страната. По време на срещата на Евроклуба БТПП представи обобщените резултати (презентация БТППцяло изследвавне) от проучването за бизнес климата Eurochambres Economic Survey 2017.

Сред приетите постижения за дейността на Палатата за настоящата година са:

1.         Официализиране на присъединяването на БТПП към Международната Акредитационната верига за сертификатите за произход към МТК – Париж и получаване на Удостоверение за членство в нея.

2.         Стартиране на следните модули към новата информационна система на Търговския регистър:

-           въвеждане на издадените сертификати за произход и генерирането им в специалния сайт на МТК за проверка на автентичността им;

-           възможност за попълване и подаване от клиентите по елекронен път към БТПП през публичната част на системата на сертификатите за произход на стоки;

-           въвеждане на издадените АТА карнети в системата Меркюри на МТК;

-           възможност за попълване и подаване от клиентите по елекронен път към БТПП през публичната част на системата на попълнени АТА карнети;

3.         Повече от 85% от подадените заявления за издаване на сертификати с данни от регистъра са по електронен път;

4.         Съобразяване на законодателството с порасналите изисквания към документите във външната търговия.

Програмата на БТПП за 2017 година остава отворена, като е възможно да бъде актуализирана в съответствие с икономическата ситуация в страната, както и допълвана с идеи и предложения на  партньори на Палатата, на фирми и браншови организации.  

Сред приоритетите на БТПП за 2017 година са:

-        Разработване, кандидатстване и участие в проекти, с цел разширяване на дейностите и услугите в полза на МСП за повишаване на тяхната конкурентоспособност и присъствие в международния стокообмен;

-       Създаване на нови услуги за членовете на БТПП чрез свързване с База данни Търговски регистър с Продуктовия каталог на GS1 България и въвеждане на допълнителна информация за характеристиката на продуктите;

-       Популяризиране на обновената и модернизирана информационна система на Единния търговски регистър на БТПП и др.

Цялостната дейност на БТПП ще продължи да се осъществява на пълна самоиздръжка, без ангажирането на нито един лев държавни средства.

·        Отчет за дейността на БТПП 2016 г.

·        Програма за дейността през 2017 г.

Междинен отчет за изпълнение по насоките за дейността на БТПП за периода 2014-2018,  приети на XXXIII Общо събрание на Палатата на 17 юни 2014 г. ТУК.

Приоритети за работа на новото служебно правителство ТУК


08.03.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад