Назад

Световната банка ще съдейства на МОСВ и за разработване на Национална програма за качеството на атмосферния въздух

Министърът на околната среда и водите: Климатичните промени са неоспорим факт и оказват въздействие върху всички сектори на икономиката
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Световната банка подготвят разработването на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата. Това стана ясно по време на семинар за споразуменията между екоминистерството и международната финансова институция за предоставяне на консултантски услуги. В семинара участие взе председателят на БТПП Цветан Симеонов.

Споразуменията се финансират по две оперативни програми - „Околна среда“ 2014-2020 и „Добро управление“ 2014-2020, съобщи МОСВ.

„Климатичните промени са неоспорим факт и оказват въздействие върху всички сектори на икономиката, затова страната ни трябва да се приспособи“, посочи министърът.

Националната стратегия за адаптация ще е с хоризонт 2030 г., основната й цел е да намали уязвимостта на страната от климатичните промени. Ще бъде извършен анализ на макроикономическите последици от изменението на климата в България. Ще бъде изготвен и План за действие с конкретни мерки за адаптация.

Световната банка ще съдейства на МОСВ и за разработване на Национална програма за качеството на атмосферния въздух и Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, фини прахови частици и амоняк в атмосферния въздух.


02.03.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад