Назад

Обучение за подготовка на проекти по процедура „Енергийна ефективност за МСП“На семинар в БТПП бяха представени практически насоки за подготовка на успешни проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Енергийна ефективност за МСП“.

Основната цел на мярката е да предостави инвестиционна подкрепа на МСП за повишаване на енергийната   и ресурсна ефективност. Крайният срок за кандидатстване е 12 октомври 2016 г.

Семинарът бе проведен от лектори с дългогодишен опит в сферата на консултантската дейност по повишаване на конкурентността на МСП  и енергийния одит. Беше подчертано, че новата мярка в рамките на планов период 2014-2020 г. по програма ОПИК съществено се различава от предишната схема и че изготвянето на  енергийно обследване е задължителен елемент на проектното предложение. Разгледаха се и различните режими на „държавни помощи“, които могат да се ползват от МСП, възможности, предимства и негативи в зависимост от търсената инвестиционна подкрепа  за ДМА, СМР, услуги , или комбинация от дейности.

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва  изцяло по  електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020)

В рамките на проведените дискусии, участниците изразиха мнение, че критериите за оценка към кандидатите са доста завишени, а процесът за подготовка на проектните предложения - сложен и трудоемък, което поставя въпроса „колко от малките и средни предприятия ще покрият минималните критерии за допустимост  и  сложните схеми за доказване на повишена енергийна ефективност“.

БТПП разполага с комплект от обучителните документи (срокове, допустимост на кандидати, допустимост на дейности и разходи, режими на държавна и регионална помощ и интензитет, енергиен одит и др.), които може да закупите срещу 24,00 лева с ДДС.

За повече информация: БТПП, „Дирекция Европейска Интеграция и Проекти“, тел.: 02/8117 553, Ел. поща: projects3@bcci.bg


04.07.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад