Назад

БТПП участва в семинар за стратегиите и практическите решения за подобряване безопасността и здравето при работа в микро и малки предприятия

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва днес, 28 юни, в семинар на високо равнище в Брюксел, организиран от Европейската агенция за безопасност и здраве при  работа (EU-OSHA). Основната дискутирана тема е „Микро и малките предприятия (ММП) в Европа — как да гарантираме, че това са безопасни, здравословни и продуктивни места за работа“.

В семинара участват представители на Европейския парламент и Европейската комисия, социалните партньори и академичните среди. Обсъжданията се съсредоточиха върху това, как да се гарантират здравето, безопасността и благосъстоянието на милионите европейски граждани, които работят в ММП, както и върху ролята на ММП в икономиката.

В проект, посветен на микро- и малките предприятия - категорията, която в най-голяма степен е изложена на риск от трудови злополуки и влошено здраве в Европа, ЕU-OSHA определя как политиките, стратегиите и практическите решения могат да подобрят безопасността и здравето при работа (БЗР) в тези предприятия.

Резултатите от първия етап на проекта бяха публикувани и показаха, че ММП имат лоши резултати по отношение на условията на труд и свързаните с работата последици за здравето. Освен това в доклада са посочени основните трудности, пред които са изправени ММП в усилията си да въведат ефикасни правила за БЗР.

Най-различни инструменти и източници могат да помогнат на ММП да преодолеят тези пречки. Инструментът за интерактивна оценка на риска онлайн (OiRA) , разработен от ЕU-OSHA, поставя ударението върху ММП. Той е лесен за ползване и дава възможност за поетапен подход към оценката на риска. На разположение са общо 99 инструмента (други са в процес на разработване) за 16 държави или на равнище ЕС, които покриват широк кръг от сектори. В допълнение, електронните наръчници, разработени съвместно с кампаниите „Здравословни работни места — управлявай стреса!“  и „Здравословни работни места за всички възрасти“ , предоставят много информация и съвети за управлението на БЗР, насочени специално за ММП.


28.06.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад