Назад

Дейности за внедряване на международните стандарти GS1 могат да бъдат включени при кандидатстване по проектиВъв връзка с обявената от Министерството на икономиката процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, БТПП обръща внимание на кандидатите, че могат да включат в своите проекти  дейности за внедряване на международните стандарти GS1 за идентификация и маркиране с баркод и свързаните с тях технологични и информационни подобрения по следните допустими за финансиране дейности:

  1. Развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията, в точките:
  • Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/ европейски/ международни стандарти;
  • Постигане на съответствие на продукти с национални/ европейски/ международни стандарти;
  • Внедряване и сертифициране на добри производствени практики;
  1. Насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:
  • Дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
  • Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
  • Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
  • Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service);
  • Дейности за услуги за „колокация“ на сървъри.

Използването на стандартите GS1 е част от автоматизацията на процесите и води до подобрено управление както на вътрешно-фирмените процеси от входа, през производството и склада, до изхода, така и по веригата за снабдяване (производител, транспортна фирма, дистрибутор, търговец на дребно или едро, логистична фирма и други) независимо от сектора. Те позволяват еднозначна идентификация на търговски и логистични единици, валидна в цял свят, предвиждат подходящи технологии за записване и четене на информация с цел автоматична обработка на данните. Портфолиото на GS1 включва стандарти за електронен обмен на данни, между които поръчка, авизо за доставка, фактура и други, и методи за съхраняване на синхронизирани основни данни. Стандартите GS1 повишават ефективността и облекчават комуникацията между бизнес партньорите.

Особена динамика се наблюдава в хранително-вкусовия и здравния сектори, където европейските регламенти и националното законодателство налагат проследимост и повишаване на безопасността на крайните потребители и пациентите. С утвърдени добри практики за тези сектори в международен план се налага използването на стандартите GS1.

Във връзка с внедряването на стандартите GS1 във фирмите в България, Сдружение GS1 България предлага издаването на уникални идентификационни номера, генериране на щрих кодове и проверка на качеството и четимостта на вече отпечатани баркодове, консултации на място във фирмата относно стандартите и как да бъдат имплементирани в процесите и системите на фирмите.

За повече информация може да се обръщате към експертите на GS1 България на тел. 02 8117 439 и 02 8117 570.

Допълнителна информация за обявената от Министерството на икономиката процедура за подбор на проекти: № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“  ТУК


01.07.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад