Назад

Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска целРезерви и забележки по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел изрази БТПП в свое становище, изпратено на парламентарната комисия по правни въпроси.
 
БТПП счита, че в законопроекта няма нито една мярка, насочена към подобряването на правната рамка, гарантираща упражняването на конституционната свобода на сдружаване и създаване на благоприятни условия за функциониране на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – независимо, че това е посочено в мотивите на законопроекта.
 
Законопроектът не изпълнява и предвиденото изискване да дефинира по ясен и недвусмислен начин критериите за общественополезна дейност на гражданските организации. Според Палатата предлаганите в законопроекта критерии са недостатъчно ясни и конкретни. Липсата на яснота в разглежданите критерии неминуемо ще създаде условия за субективно тълкуване и прилагане на разпоредбите от длъжностните лица в Агенцията по вписвания при вписванията в специалния регистър на юридическите лица, извършващи общественополезна дейност.
 
Сред предложенията на БТПП, включени в приложеното по-долу Становище, са:
Предлаганите промени, определящи критериите за определянето на юридическо лице, като такова извършващо обществена полезна дейност, да бъдат конкретизирани.
Бързо да се приемат подзаконовите нормативни актове, необходими за прилагане на законопроекта.
Отмяна на предвиденото представяне при пререгистрацията на подписан от управителния орган устав на сдружението (подобно изискване не само е затруднително за организациите, които имат големи управителни съвети, но и създава правни трудности) 
Законопроектът следва да има еднакъв подход на регистрация към синдикалните и работодателски организации. Изключването от регистрация на единия вид организации няма никаква аргументация от гледна точка на равнопоставеността на двата вида организации.
Законопроектът следва да се доразпише в насока относно последиците за непререгистриралите се в законния срок сдружения (31 декември 2018 г.), както и за механизма за предотвратяване дублирането на фирмени наименование при пререгистрацията.
 
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел – ТУК 
 
Становището на БТПП – ТУК
 

02.03.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад