Назад

УС на БТПП определи основните приоритети за дейността на Палатата през тази годинаНа редовно годишно заседание Управителният съвет на Българската търговско-промишлена палата прие отчета за 2013  г. и утвърди програмата за 2014 г. Беше констатирано, че Палатата е постигнала заложените програмни цели и е изпълнила финансовите си планове. Това създава условия за изпълнението на плановете и за 2014.
 
За да отговори на нуждите на бизнеса, БТПП постави акцент в своята дейност повишаване познанията на фирмите относно европейското законодателство, за възможностите за участие по проекти за повишаване на тяхната конкурентоспособност; както и разработването, кандидатстването и участието в проекти. В тази насока са проведени 41 семинара с 1090 участници. Привлечени са нови ключови проекти.
 
В областта на външноикономическото сътрудничество през 2013 г. са проведени общо 169 срещи с посланици и търговски представители на чужди държави, с представители на сродни организации и на чуждестранни фирми; организирани са 12 международни форума и бизнес делегации.
 
За голяма част от фирмите Палатата  се явява единствената в България организация, която предоставя бизнес услуги при спазване на международни стандарти. Тук могат да бъдат посочени само някои данни: заверени са 26 140 документа и 4223 сертификата.
 
Арбитражният съд е приключил 41 международни и 679 вътрешни дела. Предявените  претенции  по вътрешните арбитражни дела възлизат  на 94 823 572  лв. и по международните - на 18 556 442  евро.
 
Сред приоритетите в дейността за настоящата година са:
 
  • Повишаване на знанията на фирмите във връзка с динамично-променящото се европейско законодателство;
  • Насърчаване на износната ориентация на фирмите; обучения по външна търговия; предоставяне на митнически консултации;
  • Участие по проекти в програмите COSME, HORIZON 2020;
  • Анкетни проучвания до фирмите по актуални за бизнеса въпроси;
  • Оптимизация на съществуващите функционалности в електронния търговски регистър; добавяне на нова функционалност към информационната система на БТПП за генериране на стандартите GS1-логистичен етикет;
  • Обогатяване на диапазона и актуализиране на пакета от услугите, предоставяни на фирмите-членове;
  • Разширяване приложението на електронния арбитраж и по-голям трансфер на информация по електронен път.

Програмата за 2014 г. остава отворена като през годината тя ще бъде актуализирана в съответствие с икономическата ситуация в страната, както и допълвана с идеи и предложения на наши партньори, на фирми и браншови организации. 

Във връзка с дейността на БТПП по облекчаване на условията за бизнес на микро, малки и средни предприятия, бяха обсъдени трудностите, породени от действащата нормативна уредба, и по-специално в Закона за местните данъци и такси, Закона за подземните богатства, Закона за водите, Закона за корпоративното подоходно облагане и др.
 
Цялостната дейност на БТПП се осъществява без нито един лев държавни средства.
 
Резюме на отчета на БТПП за 2013 г. - ТУК
 

06.03.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад