Назад

ЕИСК прие препоръки относно рамка за качество на стажовете

В края на миналата седмица в Брюксел се състоя 496-та сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Заместник председателят на БТПП Георги Стоев участва в заседанията на Комитета.
 
През последните две десетилетия стажовете се превърнаха във важна стъпка към пазара на труда за младите хора. Повишаването на пригодността за заетост и производителността на младите хора е от ключово значение за навлизането им на пазара на труда. Въпреки че стажовете все повече се превръщат в стандартна характеристика на нашите пазари на труда, с по-широкото им въвеждане нарастват и тревогите по отношение на учебното съдържание и условията на труд. Ако действително целта на стажовете е да се улесни достъпът до заетост, те трябва да предлагат висококачествено учебно съдържание и подходящи условия на труд и следва да не бъдат евтина алтернатива на редовните работни места.
 
ЕИСК прие препоръки относно рамка за качество на стажовете, които акцентират върху:
 
Подобряване качеството на стажовете на свободния пазар, по-специално по отношение на учебното съдържание и условията на труд, с цел улесняване на прехода на младите хора от учебната скамейка към пазара на труда, посредством приемането в законодателството си или националните си практики;
Да изисква стажовете да се основават на писмен договор, сключен предварително между стажанта и предлагащата стажа структура
Да се насърчават най-добрите практики по отношение на учебните цели;
Да се гарантира спазването на правата на стажантите съгласно приложимото право на ЕС и националното законодателство;
Да се гарантира разумна продължителност на стажовете, които по принцип не трябва да надвишават шест месеца, освен когато това е обосновано, например при вътрешни програми за обучение за набиране на персонал или стажове, предприети в друга държава членка;
Да се използват европейските структурни и инвестиционни фондове, и по-конкретно Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие, през следващия програмен период 2014—2020 г.; увеличаване на предлагането на международни стажове по програмата Еразъм+;
Да се насърчава активното участие на службите по заетостта, учебните заведения и доставчиците на услуги в сферата на обучението в процеса на прилагане на рамката за качество на стажовете;
Продължаване на усилията за включване на стажовете в обхвата на EURES и за създаване на уебстраница, посветена на националните законодателни рамки за стажовете.
 
ЕИСК обръща внимание на значението на процеса на подобряване на качеството на стажовете като инструмент както за справяне с младежката безработица, така и за постигане целите на "Европа 2020" - 75% заетост в работоспособна възраст.
 
В последвалите обсъждания в работната група след сесията, Георги Стоев постави въпроса за необходимостта от интегриране и на новите професии в рамките на инициираните от програмата Леонардо проекти, като интернет базирани  „експортни мениджъри” по линия на проект  EM2.0

05.03.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад