Назад

Съветът на браншовите организации при БТПП проведе общо събрание

Съветът на браншовите организации при Българската търговско-промишлена палата проведе общо събрание. Утвърден бе Отчетът за дейността на Съвета през 2013 г. и бе приета Обща рамка на програма за работата му през 2014 г.
 
Членовете на Съвета бяха запознати с изпълнението на насоките за дейността на БТПП през 2009-2014 г. и с предложения за нови, които да бъдат включени за изпълнение през следващия програмен период. 
 
 
Акцент в дискусията бе поставен върху общите проблеми, с които се сблъскват браншовите организации и техните членове. Очертани бяха три основни и особено важни за всички браншови организации области, към които приоритетно да бъдат насочени усилията на Съвета:
 
- усъвършенстване на нормативната база, в т.ч. облекчаване на регулаторните режими;
- улесняване достъпа до финансиране, особено за МСП;
- намаляване на административните тежести.
 
Участниците се обединиха около мнението, че е необходимо да се повиши ефективността на съвместната им работа при изготвяне и отстояването на общи позиции от името на Съвета на БО и на БТПП по въпроси, отнасящи до изграждането на една по-благоприятна и достъпна икономическа среда за работата на бизнеса. 
 
За улесняване на процеса за постоянна комуникация между членовете на Съвета и за бърза реакция при изготвянето на становища по проблеми, касаещи всички организации или конкретен бранш, бе решено, всеки заместник-председател на Съвета на браншовите организации да отговаря за определен ресор и към него да бъдат отправяни съответните въпроси.
 
Общото събрание избра ново Бюро на Съвета на БО в състав:
председател - Илия Петров - член на председателския съвет на „Браншова организация за текстил и облекло“ (БОТО) и
 
заместник-председатели:
 - доц.  д-р инж. Виктор Ташев – управител на „Българска Асоциация за геотехническо и тунелно строителство”;
 - Силвия Петрова – председател на „Българска асоциация на търговците на медицински изделия” (БАТМИ);
 - Лъчезар Искров – член на ИС на БТПП, отговарящ за сътрудничеството на Палатата с браншовите организации.
 - Огнян Винаров – председател на „Асоциация на доставчиците на информационни и телекомуникационни услуги”;
 - Светослав Глосов – председател на „Камарата на строителите в България”.
 

05.03.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад