Назад

Дискусия в БТПП за промените в Закона за стоковите борси и тържищата

На кръгла маса в БТПП бе обсъден Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата. Участие взеха представители и експерти в областта на тържищата и стоковите борси и фирми, а от страна на държавните институции – от Министерството на земеделието и храните, Българската агенция за безопасност на храните  /БАБХ/ и Комисията за защита на потребителите /КЗП/. 
 
По време на дискусията беше изразена позиция от необходимостта за запазването на регулацията в бранша, която би следвало да се осъществява от независим държавен орган. В тази връзка предложението в законопроекта - Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/ да бъде закрита и нейните функции да бъдат прехвърлени в звено на Министерството на икономиката и енергетиката – не беше подкрепено от участниците на кръглата маса. 
 
В хода на обсъждането акцент бе поставен и върху необходимостта от усъвършенстване на нормативната уредба в Закона за стоковите борси и тържищата в насока на по-точното дефиниране функциите на Комисията.
 
Главният изпълнителен директор на Софийска стокова борса АД Васил Симов и изпълнителният директор на Съюза на търговците на храните в България Александър Йоцев изразиха категоричната си позиция за запазване на Комисията, особено в период, в който държавата се бори с нерегламентирания внос на стоки, за много от които липсва и информация за произход и качество.
 
Васил Симов подчерта, че държавната комисия не само трябва да бъде запазена, но и доразвита  като функции. „Ако няма държавна специализирана институция в България много трудно може да се осъществява контрол върху дейността на самозваните стокови борси и самозваните тържища“, уточни той.
 
БТПП е един от инициаторите за създаването на Софийска Стокова борса АД, в период когато се поставяха основите на пазарната икономика в България след промените. „БТПП е много внимателна, когато се предлагат промени в закони, свързани с важни елементи от пазарната икономика, като стоковите борси и тържищата - сфера, която е неотменима част от една добре функционираща пазарна икономика“, коментира председателят на БТПП Цветан Симеонов. В промените БТПП вижда добро намерение да се ограничат бюджетните разходи. Тази цел поставя и редица въпроси: дали Комисията в тези си мащаби ще може да бъде равностойно заменена от отдел в МИЕ; дали независимостта, която навсякъде се търси при формирането на комисиите, контролиращи стоковите борси и тържищата, ще бъде постигната; дали в рамките на едно министерство - което и сега е с мащабни функции - тази дейност няма да остане на малко по-заден план.

Отново бе напомнено, че една от основните пречки за българските и чуждестранни инвеститори е твърде динамичното законодателство. За да бъде внесен и подготвен един закон с по-траен характер, трябва да се отчетат недостатъците на досегашната уредба – в случая опитът на ДКСБТ.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов увери, че становищата, които бяха представени на кръглата маса, ще бъдат обобщени от експерти на Палатата, след което ще бъдат депозирани в компетентните институции - и по-специално в МС. БТПП разчита, че предложенията на бизнеса ще бъдат взети под внимание.
 
На проведената след кръглата маса пресконференция, въпросите бяха ориентирани към ефективността от съществуването на Комисията и дали съществува дублиране на функции с други държавни органи. Председателят на Комисията Едуард Стойчев очерта демаркационната линия между правомощията на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/ и останалите държавни институции. Бе изяснен и въпросът дали санкционната политика на ДКСБТ не е насочена към събиране на глоби с цел осигуряване на средства за издръжката на самата Комисия, като беше ясно заявено, че средствата от глобите постъпват директно в държавния бюджет и самата Комисия не ги ползва. На пресконференцията беше отново повторена тезата за необходимостта от запазване на независимата роля на ДКСБТ, както и съмнение относно възможностите на МИЕ да поеме още една административна функция наред с ресорните си дейности - икономика, енергетика и туризъм.
 

12.02.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад