Назад

БТПП представи резултати по проект ADB multiplatform на партньорска среща в София

В периода 28-30 януари в София се състоя пета поредна среща на партньорите по проект „ADB Multiplatform“, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“ по линия на Европейския фонд за регионално развитие и Инструментите за предприсъединителна помощ. 
 
Срещата бе открита от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов. Мероприятието продължи с представяне на постигнатите до момента резултати по проекта, както и планираните дейности за изпълнение до края на 2014 година.
 
БТПП, по линия на поетите ангажименти в рамките на проекта, извърши проучване на съществуващи информационни средства за управление на интермодалния транспорт в Югоизточна Европа. За целите на проучването бяха извършени следните дейности:
-     бяха разработени анкетни карти за определяне необходимостта от хармонизация на използваните IT средства за управление на интермодалния транспорт; 
-          бе обработена получената от партньорите информация;
-         бе разработен доклад, съдържащ анализ на събраните данни, групирани по оператори, начин на използване и географско покритие;
-       бе изготвен план за действие с изводи и препоръки  за използване на средствата за проследяване на мултимодалните транспорти от мултимодални центрове.
-          
По време на срещата бяха представени основните изводи от проучването и бяха отправени препоръки по отношение на съществуващите средства за проследяване на товари и мултимодални превози.
 
За повече информация:
Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“, БТПП
тел.: +359 2 8117 416
E-mail: bcci_projects@bcci.bg
 

30.01.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад