Назад

Информационен семинар по проект "GUARDEN"Българска търговско–промишлена палата проведе информационен семинар по проект „GuardEn”, който се изпълнява по програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа". В проекта участват организации от 8 страни – България, Гърция, Италия, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария и Република Хърватия. Основните дейности на проекта са свързани с разработването на съгласувана стратегия за опазване на околната среда чрез създаване на нов стандарт за приложение.
 
По време на семинара бе представена концепцията за създаването на стандарт “GuardEN”. Стандартът ще представлява съвкупност от методи и превантивни мерки за ограничаване на вредните последици от замърсяването на околната среда при производството на месо, мляко и други важни елементи от животновъдството и преработвателната промишленост. 
 
В информационния семинар взе участие и Деница Петрова – ръководител на “Грийнпийс” – България, която направи презентация за състоянието на околната среда и замърсяването на почвите,  нормативната уредба и регулациите на ниво ЕС.
 
За повече информация можете да се обръщате към Дирекция ”Европейска интеграция и проекти“, БТПП
тел. 02 / 8117 556;e -mail: projects2@bcci.bg
уеб-страница на проекта: http://www.guarden.eu/
 

27.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад