Назад

БТПП с резерви към проекто-бюджет 2014Българската търговско-промишлена палата (БТПП) подкрепя проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г. и проекта на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016 в някои основни аспекти, които намира за положителни, но в други изразява резерви. 
 
БТПП изразява подкрепа в следните аспекти:
 
Запазване на стабилна макроикономическа среда;
 
Запазване на ниските данъчни ставки за корпоративни данъци и тези на физическите лица, като важен стимул за инвестиции, икономически растеж и заетост; 
 
Увеличаване на средствата за образование със 100 млнл.лв., като БТПП отбелязва, че зад успешното и устойчиво изпълнение на различните мерки ключово значение имат диалогът с бизнеса и съоветствието с потребностите на пазара на труда; 
 
Палнираното обвързване на средства с конкретни политики и разпределянето им за програми на конкурентен принцип;
 
Същевременно БТПП изразява следните резерви:
 
При преразпределителната роля на държавата не се наблюдават съществени изменения – очаква се да е 39.7% от БВП през 2014 г. спрямо 40.0% през 2013 г. (вкл. и вноска в общия бюджет на ЕС). Правилната насока е към последващо й намаляване и ограничаването, каквито са очакванията на бизнеса, отразени и в Насоките за дейност на БТПП 2009-2014 г. за ограничаване на средствата, преразпределяни чрез бюджета до максимум 35 % от БВП (37-38% с вноската в общия бюджет на ЕС). 
 
И през 2014 г. се очаква бюджетът да не бъде балансиран, като се прогрозира дефицит и в средносрочен план.
 
През 2014 г. не се предвиждат действия за намаляване на облагането на едноличните търговци (15%). Обратният подход – намаляването на данъка за едноличните търговци, както и премахването на данъка върху дивидента от 5%, би създал условия за по-добър растеж. 
 
Предвижда се ръст на минималната работна заплата за страната от 9,7% (от 310 лв. през 2013 г. на 340 лв. през 2014 г.), без наличието на механизъм с обективни критерии, чрез който да бъде икономически обоснована промяната в размера й. В сравнение реалният икономическият ръст, които се очаква през 2013 г. е от 0,6%.
 
Предвижда се нарастване осигурителната тежест, като се залага увеличение на максималния месечен осигурителен доход за всички осигурени лица - от 2200 лв. на 2400 лв. – без да е извършена оценка как това ще се отрази на конкурентоспособността на фирмите, вкл. и по браншове в страната. 
 
Остава неравностойното разпределение при осигурителната тежест между работодатели и работници съответно (60/40) през 2014 г.
 
През 2014 г. се предвижда публичните разходите за заплати и стипендии да са в размер на 4 271.2 млн.лв. при 4288.6 млн.лв. през 2013 г., въпреки намеренията за оптимизация на администрацията.
 
Въпреки инициативите за намаляване на административната тежест за бизнеса, бизнесът няма да бъде улеснен чрез въвеждането на електронно правителство;
 
Увеличаване на приходите от такси с 12.9 млн. лв. през 2014 г., спрямо 2013 г. е неприемливо при формирането им без прилагането на разходоориентиран принцип. 
 
Социалните разходи (12 758.7 млн.лв.), които са най-голямото перо от бюджета, продължават да се увеличават, при нерешените проблеми на пенсионната ни система и при прогнозите за почти незабележителен ръст на заетостта.
 
При така подготвените параметри и очакваната икономическа ситуация, БТПП счита, че бюджетът е изпълним, но все още не личи промяна в работата на контролните органи и органите, които трябва да осигурят по-висока събираемост. Подобряването на работата на контролните институции  ще се осигури повече постъпления от осигурителни вноски и данъци в бюджета. По данни на Сметната палата през ноември, 2012 г. „несъбраните публични вземания за данъци и осигурителни вноски трайно нарастват, като увеличението им през 2011 г. спрямо 2009 г. възлиза на 41 на сто, което показва, че мерките, които НАП предприема за повишаване на събираемостта на просрочените публични вземания от данъци и задължителни осигурителни вноски са недостатъчни”.
 

25.10.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад