Назад

Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи дейността на Палатата на Васко Стоилков – кмет на Община СливницаСтоилков информира, че индустриалната зона на града към настоящия момент работи на пълен капацитет, като се предвижда и нейното разширяване в бъдеще. Той допълни, че неговата администрация работи в посока привличане на нови фирми, които да работят на територията на общината.

Двамата обсъдиха и нуждата от прилагането по населени места на принципа „замърсителя плаща“ в сметосъбирането във връзка с последните изменения в законодателството и изискванията на Европейския съюз. Това означава, такса „смет“ да се начислява по количеството изхвърлени отпадъци, а не като процент от данъчната оценка на имота, както е в момента.

Председателят на БТПП запозна Стоилков с дейността на БТПП, предимствата от членството в нея, възможностите за привличане на чуждестранни инвеститори, организиране на участия на български фирми в търговски делегации в чужбина и други административни услуги в помощ на бизнеса.

Стоилков бе запознат и с дейността на Арбитражния съд при БТПП учреден през 1897 г., даващ възможност на фирмите да разрешават правни спорове в пъти по-бързо, по-професионално и по-евтино в сравнение с държавната правосъдна система.

АС при БТПП предлага и редица други възможности за алтернативно разрешаване на спорове по Правилника за помирение, ускорени производства, „Аd hoc“ (специални спорове), както и медиацията, която се отличава с по-широка компетентност.

Специално внимание Симеонов отдели на Единния доброволен търговски регистър на Палатата, в който са вписани български търговци, сдружения, търговски представителства на чуждестранни лица. Неговата цел и функции са насочени към обслужване на обществото и бизнеса чрез предоставяне на надеждна информация за актуалния статут на регистрираните правни субекти. Търговския регистър на БТПП дава гаранция за сигурност при осъществяване на търговските им взаимоотношения и предоставяне на услуги по издаване, и заверка на последващи документи, необходими за външнотърговската им дейност.

 


12.04.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад