Назад

Дискусия на тема „Кръговата икономика в строителството – актуални тенденции в Европа и България"

Българската търговско-промишлена палата бе домакин на конференция на тема: „Кръгова икономика в строителството – актуални тенденции в Европа и България“.

Събитието бе организирано от „Главболгарстрой Холдинг“ АД, Университета по архитектура, строителство и геодезия и Института за икономическа политика, в партньорство с Българската търговско-промишлена палата.

Представители на държавни институции, местната власт, бизнеса, академичните среди, браншови асоциации и неправителствени организации обсъдиха как могат съвместно да работят за гарантиране на устойчиво бъдеще, в което икономическото развитие и просперитет вървят ръка за ръка с намаляването на строителните отпадъци и опазването на околната среда.  Бяха обменени идеи и опит между отговорните лица в сферата на управлението на строителните отпадъци, както и добри практики, реализирани във водещи страни като Белгия и Дания.

В рамките на мероприятието бе представен и напредъка по проект „MOBICCON-PRO“ (международна изследователска инициатива в сферата на кръговото строителство, финансирана по програма „Хоризонт Европа“ на ЕС и насочена към разработването на иновативни решения за производството на висок клас рециклирани строителни материали).

Конференцията бе официално открита от  Албена Ангелова, изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“, която приветства гостите и сподели, че за постигането на кръгова икономика в строителството се изискват целенасочени и постоянни усилия от всички заинтересовани страни в сектора. „Трябва да работим за това сградите и съоръженията да бъдат разрушавани по нов начин – селективно, да сортираме строителните отпадъци на строителната площадка, да ги транспортираме до инсталациите за рециклиране и да извървим целия път на тази преработка до крайния продукт, който да се върне на пазара“, отбеляза Ангелова.

В откриването на събитието участва и заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева. Тя обърна внимание, че в Националната стратегия за кръгова икономика отпадъците от строителство и разрушаване са определени за приоритета област, като изтъкна водещата роля на строителния бранш за прехода към кръгова икономика чрез разработване и прилагане на ресурсно ефективни решения, които да го направят по-конкурентоспособен, но същевременно да намалят отпечатъка от дейността му върху околната среда и климата.

Заместник-министър Колева информира присъстващите, че по Програма „Околна среда 2021-2027 г.“ е предвидено финансиране за изграждане на центрове за разделно събиране и подготовка за повторна употреба в размер от близо 145 млн. лева. Мярката е насочена към всички български общини и включва изграждане на общински центрове и системи за разделно събиране на потоци отпадъци от бита - хартия, пластмаса, метал, стъкло, едрогабаритни отпадъци, като на територията на такъв център може да бъде включена и възможност за събиране и рециклиране на строителни отпадъци от бита. Закупуването и доставката на необходимата техника за транспортиране на отпадъците също е предвидено.

На форума беше отбелязано, че в края на март т.г. е приета Национална стратегия и Пътна карта за цифрова трансформация на строителния сектор до 2030 г., разработена от МРРБ. Тя предвижда разработване на национална цифрова платформа за строителство,  която ще даде възможност за обмен на информация и осъществяване на връзка между източниците за образуване на различни по вид отпадъци от строителство и разрушаване, наличието на различни по вид рециклирани строителни материали на регионалните съоръжения за рециклиране.

Като домакин на събитието  Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции при БТПП, също приветства аудиторията и поздрави българския строителен бранш за разработването на ефективни проекти и решения в сферата на кръговата икономика.

Участие в конференцията взеха представители на местните власти в лицето на  Надежда Бобчева, заместник-кмет по направление „Зелена система, екология и земеползване“ към Столична община;  Трайко Младенов, кмет на Община Костинброд; заместник-кмета на Община Монтана  Диман Георгиев;  Радостин Ялъмов, зам.-кмет на Община Сливница; управителят на Общинско предприятие “Регионален център за управление на отпадъците“ към Община Самоков;  Боян Пешич, представител на Община Пирот, и  Ирена Петкова, директор на РИОСВ-София. Участие взе и директорът на ОП „Регионален център за управление на отпадъците на общините Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман" Кирил Поповянски.

Кметовете на общините се съгласиха, че местните власти имат водеща роля в усилията за насърчаване на кръговата икономиката в строителството и изразиха увереност, че подкрепата на общините и предоставянето на възможности за тестване на инсталации за рециклиране са особено важни при реализацията на проекти като “MOBBICON-PRO”. От своя страна директорът на РИОСВ-София Ирена Петкова изрази увереност, че проектът ще демонстрира спешната нужда от ефективното въвеждане на принципите за кръгова икономика по отношение на събирането и оползотворяването на строителните отпадъци.

По време на форума бяха обсъдени актуални тенденции в кръговото строителство в Европа и България. Дискутираха се теми, свързани с: нормативната уредба и мерките за управление на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на национално и местно равнище; добри практики за кръгово строителство и селективно разрушаване на европейско равнище; възможности за финансиране на зелени проекти и инициативи, както и бъдещите тенденции за развитие в сектора.


18.12.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад