Назад

БТПП участва в заседание на НСТС относно промени в данъчните закони и приемане линията на бедност за 2024 г.

Снимка: БГНЕС

БТПП взе участие в заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество и представи своите писмени становища по темите от дневния ред, а именно: приемане на проект за постановление за линията на бедност за 2024 г., както и разглеждане на проектите за изменение и допълнение в шест данъчни закона. В заседанието взеха участие Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, и Боряна Абаджиева - главен експерт икономическа политика и анализи.

От страна на правителството в заседанието на НСТС взеха участие Мария Габриел, вицепремиер и председател на НСТС, Гинка Машова, заместник-министър на труда и социалната политика, Георги Клисурски, заместник-министър на финансите, както и представители на работодателските и синдикалните организации.  

БТПП подкрепи постановлението на МС за линията на бедност за 2024 г., и в настоящото заседания, като мотивите за това са, че предложената сума от 526 лв. е изчислена на база приета методика от МС и се съответства на линията на бедност от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)” и е в съответствие с данните по актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода, където се предвижда през 2024 г.   растежът на БВП да се ускори до 3,3%,  коефициентът на безработица да се намали до 3,9%.

Относно предложените промени в данъчните закони, БТПП изрази своята принципна подкрепа за някои от предложените изменения, както и несъгласие с други такива, като счита за необходимо  за някои от промените да бъдат проведени  по-детайлни дискусии с оглед тяхното прецизиране. Палатата в своята дейност и в защита на интересите на своите членове и бизнеса в България се е стремяла да подкрепя данъчна политика, целяща  запазване на съществуващия данъчен модел и основните приоритети, ориентирани към повишаване на събираемостта и предотвратяване на възможността за укриване на  публични вземания.

Разгледани бяха предложените промени в: Закона за данък върху добавената стойност; Закона за данък върху доходите на физическите лица; Закона за корпоративното подоходно облагане; Закона за местните данъци и такси; Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; Закона за акцизите и данъчните складове.

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров акцентира в позицията на БТПП, че Палатата подкрепя предложения за промени в данъчните закони, свързани с хармонизирането на националното законодателство с правото на ЕС, както и промени, свързани с прецизиране на нормативни уредби в тази посока.

Именно затова БТПП, заедно с другите социални партньори,  постигнаха единодушие относно подкрепата на  предложените промени в проекти на закони за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси и Закона за акцизите и данъчните складове.

Ето накратко и  някои от позициите на Палатата по другите данъчни закони, публикувани на Портала за обществени консултации:

По Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Палатата се въздържа от подкрепа и не очакваме особен ефект от предложената промяна в чл. 118, ал. 1, която дава възможност при неиздаден фискален бон получателят да има право да откаже да заплати стоката/услугата. Необосновано се вменява на клиента  да  играе ролята на контролен и санкциониращ  орган.

Също така подкрепяме предложената промяна в чл. 118, ал. 21 относно предложението за издаване на електронен касов бон, предоставен на електронен адрес на купувача. Считаме, че това е стъпка в подкрепа на процесите на  дигитализация  в областта на търговията.

БТПП подкрепя запазването на мярката с нулева ставка на данъка за доставки на хляб и брашно.  БТПП обаче не подкрепя запазването на облекчените данъчни ставки за ресторантски и туристически услуги  и настоява за връщане на стандартната 20% ставка, поради това, че приходите и печалбите  в сектора имат сериозен ръст, но същевременно не се отчита  адекватно на мярката подобряване качеството на предлаганата услуга.

По Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
БТПП не подкрепя предложените промени за разширяване обхвата на задължението за предоставяне на информация от платците на доходи, касаеща необлагаемите доходи, поради риск  от прекомерно увеличаване на административната тежест за работодателите с допълнителни изисквания за предоставяне на информация.

БТПП не подкрепя предложението за разширяване на обхвата на определението за „трудови правоотношения“. По темата има задължителната съдебна практика, изразена в  тълкувателно решение, с която вносителите на предложението следва да се съобразят.

По Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Във връзка с предложението за изменение и допълнение на ЗКПО в частта за въвеждане на глобален минимален данък за многонационалните групи предприятия и големите национални групи, Българската търговско-промишлена палата подкрепя започването на задълбочена дискусия по транспонирането на разпоредбите на Директива (ЕС) 2022/2523 на Съвета от 15 декември 2022 година за гарантиране на глобално минимално равнище на данъчно облагане на многонационалните групи от предприятия и големите национални групи в Съюза в българското законодателство, с оглед сложността на материята и липсата на опит в прилагането на този втори стълб както на национално, така и на ниво ЕС.

По Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
Във връзка с предложената мярка, с която се въвеждат финансови стимули за лица, които подават информация, свързана с данъци и осигуровки, които Националната агенция за приходите не може да събере, БТПП принципно подкрепя инициативи, свързани с повишаване на събираемостта на данъци, но все пак счита, че предложените проекторазпоредби се нуждаят от съществено прецизиране. Следва да се отчете, че като цяло тази мярка трудно би сработила в българската действителност, поради редица субективни фактори.  Като цяло следва да се отчете, че това е трудно приложима мярка с неясен ефект върху бюджетните приходи, както и създаването на допълнителен административен капацитет в НАП за работа именно по такива сигнали.                  

Пълният текст на становището на БТПП по данъчните закони ТУК

Становище относно проект на ПМС за определяне на линията на бедност в страната за 2024 г. ТУК

 


26.10.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад