Назад

БТПП проведе интервюта с работодатели, неправителствени организации, синдикати и нетипични работници

Като следва основната цел на европейския проект Atypical - анализ и разбиране на потребностите на работниците, наети на базата на нетипични (гъвкави) форми на заетост и намиране на подходящи решения за да могат те да упражняват правата си на информация, консултация и участие на национално и международно ниво, по примера на сектора на услугите, Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ проведе проучване под формата на онлайн въпросник и интервюта с работодатели, неправителствени организации, представители на синдикати и нетипични работници. Изследването бе осъществено в съответствие с разработена методология от консорциума по проекта. В него взеха участие 61 респонденти. Съгласно резултатите участниците в проучването са на мнение, че дефинирането на категорията нетипични работници е по-скоро проблемно – 52,5%. Следните форми на работа се припознават като нетипични от повече от 50% от участниците в допитването: работа по поръчка, предоставяне на услуги работа на дигитални платформи, работа от вкъщи, самостоятелна заетост (въз основа на B2B договор).

Критериите, най-полезни при дефинирането на нетипичните работници /около и над 50%/ са видът на работата, видът на правоотношението между страните, степента на ангажираност на служителя, начинът за организиране на работата по отношение на място, време, самостоятелност при изпълнение на задачи.

80% от участниците в проучването смятат, че нетипичните работници трябва да имат правото на информация и консултации. 70% са на мнение, че те трябва да бъдат информирани и консултирани при същите условия като класически работници, както и че разширяването на правото на информация, консултиране и участие ще подобри  положението на нетипичните работници в заетостта.

Проучването показва кои са най-важните въпроси, които трябва да бъдат обхванати от правото на информиране на нетипичните работници, т.е. да се предоставя необходима и навременна информация. 41% от участниците смятат че, само въпросите с по-тесен обхват, свързани с дейности, които могат да доведат до значителни промени в организацията на труда или трудовото основание, които засягат защитата на интересите на нетипичните служители, трябва да бъдат обхванати от правото на консултация. Тя се разбира като обмен на мнения и изграждане на диалог между работодателя и нетипичните служители.

65,5% от респондентите са на мнение, че ролята на участието на нетипичните работници в процеса на вземане на решения трябва да бъде адекватна на размера на заетостта им и тяхното въздействие върху дейността на компанията.

Според участниците в проучването следните фактори биха могли да насърчат най-много реализацията на правото на нетипични работници на информация, консултации и участие: интеграция на всички служители, равни възможности, укрепване на позицията на нетипичните работници в заетостта /54,1%/ и по-добро разбиране на интересите на всички страни, не само тези, свързани със заетостта, но и тези от икономическото естество / 55,7%/.

Проект ATYPICAL: Включване на нетипични работници – пример от сектора на услугите е свързан с ангажираност на служители при нетипични форми на заетост /наети чрез агенции работници, случайни работници, консултанти и самостоятелно заети изпълнители, гъвкави форми на работа, надомни работници, работници на непълно работно време, вторично/пренаемане от работодател, доброволци/. Партньори в изпълнението му са организации от България, Испания, Италия, Полша, Румъния, Словакия, Сърбия и Черна гора.

Предстои публикуване на анализ от проучването във всички страни, разработване на инструментариум за обучители и провеждане на европейски обучения и национални семинари по проекта.


20.07.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад