Назад

Обсъждане на модели за интеграция на бежанците в България

БТПП има дългосрочен ангажимент и опит за включване на бежанци и мигранти на пазара на труда


 

Българската търговско-промишлена палата взе участие в конференция, чиято цел бе подготовка участието на България в Глобалния форум за бежанците 2023. Представителството на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България бе организатор на събитието. Седа Кузуджу, представител на ВКБООН в България откри форума и сподели, че сред участниците в него са всички заинтересовани страни, ангажирани в интеграцията на бежанците в България - правителство, общини, агенциите на ООН и хуманитарни партньори, гражданското общество, ръководените от бежанците организации, академичните среди и частния сектор. Различни модели за интеграция, който обединяват институциите, бизнеса и общността бяха разисквани по време на събитието. По думите на Кузуджу 74% от бежанците са жени и деца, което поставя образованието като един от най-важните елементи на успешната интеграция.

Сузане Клинк, експерт в регионалния офис за Европа на ВКБООН, направи представяне на Глобалния форум за бежанците, предстоящ в края на 2023 г. и ангажиментите, които обхваща. Събитието представлява възможност за надграждане на постигнатото, за подаване на ръка на бежанците в България като единно общество, за търсене на решения и укрепване закрилата и приобщаването на бежанците.

Сред говорителите бяха още представители на Министерството на външните работи, експерти от ВКБООН, бежанци, представители на местната власт.

Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и международни организации в БТПП, демонстрира опита на палатата, като единствената българска бизнес организация, представила ангажимент по време на Първия глобален форум за бежанците, състоял се през 2019 г. Над 770 ангажименти бяха представени по време на Глобалния форум за бежанците, 6 от тях - от България.  Ангажиментите обхващаха дейности в следните области: заетост, обучение за деца бежанци, нови правителствени политики, презаселване, чиста енергия, инфраструктура и по-добра подкрепа за приемащите общности и държави.

Ангажиментът, представен от Българската търговско-промишлена палата, озаглавен "Интеграция на бежанците на пазара на труда чрез изпълнение на програмата ERIAS", бе свързан с предоставяне на подкрепа към хора от трети страни за първоначална оценка на уменията, насочване към подходящ курс за професионална квалификация, идентифициране на възможностите за обучение/работа, намиране на работодател и/или оказване на съдействие при създаване на собствена фирма, както и съдействие и насоки за наемане на хора от трети страни от компании в ЕС.

Димитрова даде съвети относно процеса за поемане и представяне на ангажимент към Глобалния форум за бежанците.

Бяха обсъдени и актуални инициативи на бежанци и мигранти, насочени към подобряване на средата, в която живеят.

 


05.07.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад