Назад

АОБР подкрепя предложените законодателни промени в областта на геотермалната енергияДО: 

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКАТА В
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

КОПИЕ ДО:  

Г-Н ИВАН МОДЕВ
НАЧАЛНИК НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КАБИНЕТ НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Г-Н КРАСИМИР БОЖАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Г-Н ПЛАМЕН СЛАВОВ
ПАРЛАМЕНТАРЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Г-ЖА МАРИЕТА НЕМСКА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КООРДИНАЦИЯ НА ПОЛИТИКИ И КОНЦЕСИИ“ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Г-Н ЮЛИАН ПОПОВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Г-Н АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО   

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

ОТНОСНО: Подкрепа за ускорено приемане на законодателните изменения, създаващи правна рамка за геотермалната енергия в България и преодоляване на негативните аспекти от енергийната криза

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е учредена през 1995 г., като обединение на представителните организации на работодателите в Република България – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) с цел единно представителство на българските работодатели на национално и международно ниво.

С настоящата позиция АОБР заявява принципната си подкрепа за внесените предложения на законодателни изменения към Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) в Комисията по енергетика. Те целят да запълнят законодателните празноти по отношение на геотермалната енергия като самостоятелен възобновяем източник в ключови закони като Закона за подземните богатства (ЗПБ), Закона за водите (ЗВ) и Закона за устройство на територията (ЗУТ). Промените ще доведат до преодоляване на пречките за развитието на геотермалната енергия като възобновяем енергиен източник и осигуряване на възможност за изготвяне и законосъобразна реализация на проекти, свързани с нея. В допълнение, създаването на правна рамка относно геотермалната енергия на територията на Република България ще е предпоставка за съобразяване с предвидените етапи и постигане на част от поставените цели по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). 

Запознати сме с дейността на Българската асоциация за геотермална енергия (БАГЕ) и вярваме, че изготвените и внесените от нея експертни предложения за законодателни изменения в Комисията по енергетика представляват една добра основа за създаването на правна рамка за геотермалната енергия у нас и ще позволят на България да компенсира доколкото е възможно изоставането в тази област. Разбира се, конкретните предложения както за създаване на нови, така и за изменение и допълнение на съществуващи разпоредби от относимите нормативни актове, могат да бъдат допълнително прецизирани така, че да бъдат съобразени с изискванията и принципите на европейската рамка на геотермалната енергия, съществуващата национална нормативна уредба, добрата законодателна практика и справедливо правоприлагане, а също и с правомощията на съществуващите органи и институции, които ще участват в различните административни производства, свързани с реализация на проекти, използващи геотермална енергия.

Вярваме, че народните представители, както и експертите от водещите ресорни органи и институции биха могли да направят конкретни предложения и да допринесат за тяхното подобряване и своевременно приемане. Разбира се, впоследствие ще е необходимо доразвиване на законодателната рамка в съответните относими подзаконови нормативни актове. От страна на АОБР също изразяваме готовност наши юристи и/или други експерти да участват в индивидуални срещи и/или в заседания на работни групи по тази тема, за да подпомогнат процеса по концептуалното структуриране на основните постановки и изграждането на цялостната законодателна рамка в тази област, както и да дадат своя принос за преодоляване на празнотите и противоречията, в резултат на което да бъде възприет единен, добре аргументиран и юридически издържан подход, който ще намери отражение в изменени и допълнени няколко основни закона или в изцяло нов закон и в подзаконовите нормативни актове, а и ще осигури безпроблемно прилагане на практика на новите и изменени разпоредби от съответните закони и подзаконови нормативни актове, респективно стабилност на издадените административни актове и свързаните с тях обществени отношения.

Ползите от реализиране на проекти, свързани с геотермална енергия, която е чиста енергия, несъмнено ще бъдат оценени в краткосрочен план както от отделните домакинства, така и от представителите на бизнеса, а също и от органите на местна и държавна власт и от дружествата с държавно или общинско участие, включително и топлофикационните такива. Прилагането на модерни и високоефективни енергийни технологии и решения за охлаждане и отопление ще доведе до балансиране на мрежата на енергийни източници и до намаляване на вредните емисии, а в крайна сметка и до по-бързо преодоляване на негативните аспекти от енергийната криза.

От АОБР осъзнаваме, че в областта на законотворчеството относно оползотворяването на геотермалната енергия предстои още много работа, но предложените изменения и допълнения на ЗЕВИ поставят началото на диалога между заинтересованите страни в тази област, който следва да намери отражение в конкретни законодателни разрешения.

Във връзка с горното, от АОБР изразяваме и нашите конкретни препоръки, които да бъдат отразени в законодателния процес относно геотермалната енергия, както следва:

  1. Инсталациите за геотермалните източници да се считат за обект от първостепенен обществен интерес и да бъдат създадени стабилни, ефективни и прозрачни правила за лицензиране и издаване на разрешителни и присъединяване към топлопреносни и електропреносни мрежи;
  2. Процедурите и сроковете за издаване на разрешителни за внедряване на дълбочинни геотермални термопомпи до 50 MW трябва да бъдат облекчени и съкратени, както и като цяло да се намали административната тежест за участниците в тях;
  3. Възприемане на подход за очертаване на специални мерки за увеличаване на инвестициите в производствени съоръжения и процеси, подходящи регулации, свързани с разрешителни и обслужване на „едно гише“, както и „критичната енергийна инфраструктура“ за геотермални системи;
  4. Широко популяризиране на факта, че в Таксономията за устойчиви финанси геотермалната енергия попада в обхвата към екологично устойчиви икономически дейности и емисиите през целия жизнен цикъл са по-ниски от 100 g CO2e/kWh.

Надяваме се, че съответните компетентни органи и институции ще съдействат за доразвиването и прецизирането на внесените предложения за законодателни изменения от БАГЕ, както и че ще подкрепят тяхното приемане в оперативен порядък, в резултат на което България ще са налице реални възможности за декарбонизация на индустрията и подпомагане на развитието на цялата българска икономика.

Оставаме на разположение за последващо обсъждане и съдействие от наша страна.

С УВАЖЕНИЕ, 
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ
Председател на УС на БТПП
и председател на АОБР за 2023 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ

 


29.06.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад