Назад

АОБР: Настояваме за незабавни мерки за намаляване на разликата между спотовата цена на природен газ и цената за българските стопански потребителиИзх. 15/27.03.2023

 ДО:

Г-Н ХРИСТО АЛЕКСИЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Г-ЖА ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„БУЛГАРГАЗ“ ЕАД

КОПИЕ: БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ

                              

ОТНОСНО: Високи цени на природния газ в сравнение с котировките на референтния газов хъб TTF

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА,
            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР,
            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД,

Съгласно договора за доставка на природен газ по свободни цени за 2023 г между „Булгаргаз“ ЕАД и клиенти, присъединени към газопреносната система, доставната цена се образува като сума от предложената от обществения доставчик за утвърждаване от КЕВР цена и премия, възлизаща на 11,64 лв./MWh.

Предложената за утвърждаване цена за м. април 2023 г. е 103,08 лв./MWh, съответно очакваната цена за индустрията е 114,72 лв./MWh или 58,66 EUR/MWh. Същевременно към 22 март 2023 г. фючърсните котировки на TTF за април на борсата ICE възлизат на 42,32 EUR/MWh (82,77 лв./MWh). Прогнозната разлика, която ще надплати бизнеса за април възлиза на 16,34 EUR/MWh (31,96 лв./MWh) или 38,6%!

Сходна е ситуацията и през текущия месец: цената за промишлеността е 118,38 лв./MWh (60,53 EUR/MWh). Средната цена на ТТF spot на борсата ЕЕХ от 1 до 21 март е 45,31 EUR/MWh (88,62 лв./MWh) – разлика от 33,6% не в полза на българския пазар! За февруари – цената за бизнеса е 135,99 лв./MWh (69,53 EUR/MWh), а средната цена на ТТF spot – 53,64 EUR/MWh (104,91 лв./MWh). Разликата е 29,6%!

Отчитайки дългосрочния договор на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД за доставка на един милиард кубически метра природен газ от „Азербайджан Газ Съплай Къмпани“, обвързан 100 % с петролна компонента и ниските котировки на петролните деривати, българският бизнес няма обяснение за формираните от „Булгаргаз“ ЕАД и одобрявани от КЕВР цени на газа от началото на годината.

По наши оценки, тези разлики ще доведат до допълнителен разход за индустрията от около 42 млн. лв. месечно или приблизително 125 млн. лв. за периода февруари-април! 

Ясно личи, че освен, че започнахме да плащаме по-скъп газ от Западна Европа, ножицата се отваря с всеки изминал месец!

Също така, няма никаква яснота дали са предприети мерки за смекчаване на ефекта от скъпите количества газ, нагнетени в „Чирен“, който основен генератор на високите цени.

Нарастващите разлики в цените на природния газ и то в момент, в който пазарната конюнктура в Европа се подобрява, ще влошат конкурентоспособността на българската индустрия и забавят икономическия растеж.

Същевременно не е налична и реална обосновка за размера на премията, начислявана от „Булгаргаз“ ЕАД от почти 12 лв/Мвтч, която също допринася за оскъпяването на доставките.

Настояваме за предприемане на незабавни мерки за намаляване на разликата между спотовата цена и цената за българските стопански потребители.

С УВАЖЕНИЕ,

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ
Председател на УС на БТПП
и председател на АОБР за 2023 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ

 


27.03.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад