Назад

Нова видео-конферентна зала по проект „Модерн-@“

БТПП е партньор по проект „МОДЕРН-@“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) на СУ „Св. Климент Охридски“ и част от широка партньорска мрежа от девет университета, три национално представителни организации на бизнеса и над 20 асоциирани партньори-университети от чужбина.

По линия на проекта се разработват 17 нови програми (от тях две на английски език) за обучение на студенти в областта на информационните технологии, биотехнологиите, физиката, химията и педагогическите науки.

Палатата винаги е подпомагала висшето образование в прехода от традиционен към компетентностно-ориентиран  подход, чрез който се акцентира върху резултатите от обучението, като овладяване на  компетентности, които след това позволяват на студентите сами да придобиват и да прилагат знания.

На 22 март се състоя откриването на нова видео-конферентна зала във Физическия факултет на СУ. Събитието бе открито от доц. д-р Красимир Митев, ръководител на катедра „Атомна физика“. В залата ще могат да се провеждат лекции и упражнения предавани онлайн. Той изрази надеждата си, че ще има възможност студентите да обучават на най-специфичната работа и да правят научни изследвания с новата техника.

От името на ръководството на проекта, заместник-ректорът на Софийския университет и ръководител на проект МОДЕРН-@ проф. д-р Елиза Стефанова благодари на всички партньори дали своя принос за реализирането на тази видео-конферентна система.

Тя информира аудиторията, че техниката ще влезе в употреба за всички образователни програми във факултета, защото оборудването позволява да се използват съвременни средства за обучение на студенти.

Заместник-ректорът на Софийския университет и Координатор управление на риска и индикатори в проект МОДЕРН-@ проф. Васил Маринов отбеляза, че в рамките на проекта тази съвместна програма е една от най-успешните.

След официалното откриване бе направена демонстрация на новата апаратура и нейните възможности.

 

 


23.03.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад