Назад

В БТПП се проведе уебинар на тема "Финансови инструменти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници"

Бяха представени презентации на фондове, банки, застрахователни институции и компании с успешни практики


 

Уебинар на тема „Финансови инструменти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“ събра над 170 участници в БТПП и онлайн. Събитието, организирано от Българската търговско-промишлена палата и Съвета по инвестиции към нея, имаше за цел да представи финансови инвестиционни продукти и банкови финансови продукти, предназначени за разгръщане на дейност в сектор енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции и член на Управителния съвет на БТПП откри събитието. В него се представиха фондове, банки, застрахователни институции и компании с успешни практики.

Фондът за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници бе представен от Галя Василева, изпълнителен директор. Тя разясни, че фондът финансира дейности за повишаване на енергийната ефективност и производство на енергия от ВЕИ на общини, корпоративни клиенти и физически лица.

Мерките за енергийна ефективност включват: топлоизолация и саниране на сгради; реконструкция на системите за отопление, вентилация, климатизация, осветление, топла вода; модернизация на системи за улично осветление; инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в индустриални процеси; малки системи за комбинирано производство на топлинна и електроенергия (ко-генерации) и внедряване на ВЕИ.

Фондът за енергийна ефективност и възобновяеми източници предлага директни кредити, финансиране ЕСКО проекти и съфинансиране банки / грантове. Бяха дадени примери за финансовите продукти и начина на финансиране ЕСКО договор, реализиран със заем от фонда и договор за цесия.

Василева обясни какви са основните изисквания към проектите. Проектът трябва да внедрява утвърдена, позната на пазара технология. Най-малко 50% от икономическите ползи на проекта да бъдат от доказуемо енергоспестяване. Обемът на инвестицията да бъде от 30 000 лв. до 3 000 000 лв. Срокът на кредита -  до 10 години. Минималното самоучастие на кредитополучателя - 10%      . Фотоволтаичните централи са допустими, при условие, че са за собствено потребление.

Към декември 2022 г. клиентите на фонда са най-много общини: 50% от общия обем на портфейла (като брой проекти). Следват корпоративните клиенти - 38%, а останалите клиенти са университети, болници, жилищни сгради - 12% от общия обем на портфейла.

Изчислено е, че спестената електроенергия от проектите, подкрепени от фонда възлиза на 31 509 MWh/год., спестената топлинна енергия е 97 941 MWh/год., а 93 878 t CO2 eq./год. са емисиите на парникови газове. Презентация 1

Ирена Пенчева, изпълнителен директор на Национален доверителен екофонд представи финансовите инструменти, прилагани по инвестиционните програми на фонда при финансиране на проекти за енергийна ефективност

Целите на схемата за комбинирано финансиране, предлагана от фонда са: подобряване на ефективността на използваните обществени грантови средства; да се подпомогне общината - бенфициер за намаляване срока на изплащане на инвестицията при реализация на договора с гарантиран резултат(ЕСКО); да гарантира устойчивост при постигането на заложените резултати, чрез предписани методи на управление по време на целия жизнен цикъл на инвестицията, свързани с изпълнението на договора с гарантиран резултат. Размерът на финансирането е до 25% от общия размер на инвестиционните разходи, но не повече от 800 000 лева и възможности за привличане на допълващо финансиране, за които НДЕФ оказва необходимото съдействие. Бенефициер на гранта е общината.

Фондът предоставя и безвъзмездно финансиране на до 50% от общия размер на инвестиционните разходи, но не повече от 400 000 лева. Останалите 50% трябва да се осигурят от местните власти чрез собствен ресурс, заемни средства или чрез публично-частни партньорства с бизнеса.

Пенчева обясни, че програмата има невероятен потенциал в няколко направления: оползотворяване на минералните води, като възобновяем източник на енергия (ВЕИ) с цел намаляване и/или предотвратяване на емисии на парникови газове и за социално-икономическото развитие на съответните територии, чрез прилагане на финансов инструмент с цел мотивиране на общините да генерират приходи за своя бюджет от предоставените им находища. Програмата катализира взаимодействието между бизнеса и общините и да подпомогне оползотворяването на ресурса и за генериране на приходи в общинските бюджети, които да бъдат използвани по-нататък за реализацията на техните приоритети. Презентация 2

Албена Борисова, началник управление МСП и Славчо Занев от Българската банка за развитие направиха представяне на финансови продукти за енергийна ефиективност и ВЕИ на банката.  Във връзка със зеления преход ББР подкрепя зелени бизнес модели и технологичната модернизация на  бизнеса. Тя способства за повишаване на енергийната ефективност и за въвеждането на добри практики на партньори като Европейската инвестиционна банка.

Две програми на банката за устойчива енергия бяха подробно презентирани. Програмата за чиста енергия е за изграждане на централи до 1 MW/p. Нейните предимства са: ниско самоучастие, дълъг срок на финансирането, сезонен погасителен план и гратисен период по главницата за времето на инвестиционната фаза.

Друга програма на банката Енергийна ефективност на МСП е за предприятия, които имат проекти за енергийна ефективност по ОПИК. При нея разходите се финансират на 100%, без ДДС. Програмата е за срок до 5 години и суми до 500 000 лв. Предлага и гратисен период.  Има своите предимства – облекчени изисквания за обезпечение и възможност за кредит преди подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ. Презентация 3

Д-р Кирил Величков представи финансови продукти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на Обединена българска банка. ОББ предлага агро калкулатор на въглеродните емисии чрез който се изчисляват емисии с 24/7 безплатен онлайн достъп. Подготвени са методология и данни за емисиите на парникови газове за 28 основни земеделски дейности в България.

Банката прави финансиране на фотоволтаични централи - за намаляване разходите за електроенергия - до 2 MW мощност. Финансирането е до 2 млн. лева или равностойност в евро. Има облекчени изисквания за самоучастие, а срокът на изплащане е дълъг – до 120 месеца след изтичане на гратисния период. Поизведената над собственото потребление енергия може да бъде продавана на ЕРП.

Банката подпомага и лизинг за закупуване на електрически автомобили. Той е с удължен срок на финансиране – до 72 месеца. Има възможност за финансиране без първоначална вноска при преференциални лихвени условия. Според д-р Величков процедурата по одобрението е бърза. Важи за юридически и физически лица, в различна валута. Има възможност за наем на конвенционален автомобил на преференциални цени, както и специални услуги и условия на застраховане.

ОББ дава и гаранции за т.нар. зелени предприятия и/или инвестиции, включително във ВЕИ. Те се изпълняват по няколко линии – Национален гаранционен фонд – 7, InvestEU, COSME с различен процент на гаранцията между 50 и 80%. Презентация 4

Изгодни застрахователни решения за ВЕИ проекти представи Калин Желев, директор, УниКредит Застрахователен Брокер. Покриват се рискове при: строителство и експлоатация.

Клиентите се обезщететяват в случай на: материални щети, механични повреди, загуба на брутна печалба, в случай на прекъсване на дейността, резултат от материални щети и механични повреди, увеличени разходи за закупуване на електроенергия.

Застрахователната сума се определя на база количествено-стойностна сметка за изграждане на ФЕЦ или оценка на лицензиран оценител. Застрахователят обезщетява необходимите разходи за възстановяване на повреденото или унищожено имущество без прилагане на обезценка, вкл. разходите за демонтаж, монтаж, евентуалните мита и такси. Осигурено е покритие на инвертори, включително и за механични щети до 15 години от датата на производството им.

Уникредит предлага покритие за щети на преносната мрежа на разстояние до 1000 м от соларния парк. Възстановяват се вреди до 20 000лв. без оглед от застрахователя. Презентация 5

Застрахователните решения на Българската агенция за експортно застраховане в областта на ВЕИ бяха представени от д-р Анна Кършовска. При застраховката „Кредити и финансирания“ застрахованият е банката или финансовата институция, предоставяща финансирането по проекта. Покриват се следните рискове: неплатежоспособност на кредитополучател и забавяне на дължимо плащане при настъпила пълна изискуемост на кредита. Максимал ият размер на покритието е до 90% от размера на кредита.

БАЕЗ предлага и застраховка „Гаранции“, която е за компании, които изпълняват договори за ЕЕ и ВЕИ (Изпълнител). Предназначена е за компании, доставчици на стоки и услуги, които са сключили договор, по който се изисква гаранция от възложителя: за добро изпълнение; за авансово плащане; за поддръжка и/или гаранционно обслужване; за разплащане с подизпълнители и/или доставчици. Покриват се рисковете неизпълнение или неточно изпълнение на договорни отношения от страна на застраховащия/изпълнителя. Презентация 6

Индустриални решения за съхранение на енергия, високотехнологични фотоволтаични панели и високотехнологични инвертори бяха презентирани от инж. Иван Велчев – управляващ акционер на AmonRa Energy. Бяха дадени множество примери за проекти, които компанията е изпълнила и предлага като енергийни решения. Презентация 7

Иван Бакалов, управител на 4S4 Group презентира високотехнологични решения за Smart City приложения и осветление на общини и фирми. Компанията е реализирала проекти в много страни по света – Аржентина, Боливия, България, Германи, Гърция, Казахстан, Куба и др. Те са за изграгдане и управление на осветление – вътрешно и външно, осветителни системи, конкретни осветителни тела с устойчиви характеристики. Производствените бази на компанията са в Ботевград и София. Тя бе спонсор на събитието в БТПП. Презентация 8

Уебинарът приключи с активна дискусия – въпроси и отговори от участниците.

 


02.02.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад